اطلاعات قطعه
شماره فنی: 1210175140
نام قطعه: کارتل المنیومی
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: مجموعه سیلندر
وزن 4.23 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 2,163,429 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-sbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-srmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-remdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-repdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jemdkv 2006-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jepdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh221l-mbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemnkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lepdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lepnkv 2011-2013
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkmekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkpekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj125l-gjpekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkmekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkpekv 2013-2015
PRADO (پرادو) 2TRFE trj155l-gjpekv 2009-2013