اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9030107037
نام قطعه: اورینگ
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: سیستم سوخت رسانی
وزن 0.00 کیلوگرم
ابعاد: 0.012 x 0.002 x 0.001
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 0
قیمت اصلی: کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmgkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmxkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awpgkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awpxkw 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca31l-awpgkw 2007-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxkv 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkv 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkw 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpskk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxkk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxkv 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anmxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anmxkv 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpgk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpgkv 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpxkv 2010-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfmdkw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsek 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsekv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdk 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgk 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgkv 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfxgk 2012-2016
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdk 2008-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdkv 2012-2016
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jemnku 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepekm 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepnkm 2004-2006
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demgkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depgkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aeankw 2006-2008
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aemnkw 2006-2008
LEXUS ES250 (ES250) 2AZFE acv40l-beagkc 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-deadkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deankv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deaskv 2009-2012
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demdkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demnkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demskv 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekc 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekm 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekr 2007-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaeku 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeagkc 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankm 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankr 2007-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-reankw 2007-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-remnkw 2007-2009
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepekr 2006-2007
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepnkc 2006-2009
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepnkr 2009-2012
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-jepekc 2011-2014
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-jepnkr 2011-2015
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-jepnku 2012-2015
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-jepskc 2011-2014
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-repnkx 2012-2014
LEXUS RX350 (RX350) 1ARFE agl10l-awtgkw 2010-2012
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz10l-awtltc 2017-2020
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz10l-awtltv 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz10l-awtltw 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtlt 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtltc 2017-2020
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtltv 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtltw 2014-2017
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqt 2015-2020
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqtv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqtw 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-anpgkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-anpskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-anpxkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-cnpgkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-cnpskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-cnpxkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa38l-cnpgkk 2009-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa38l-cnpskk 2009-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa38l-cnpxkk 2009-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfmk 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfmkv 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfxk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfxkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antgk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antgkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antmk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antmkv 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antxk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antxkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-cntgkk 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-cntmkk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-cntskk 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-cntxkk 2013-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-anfmk 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-anfxk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-anfxkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antgk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antgkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antmk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antmkv 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-cntgkk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-cntmkk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-cntskk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-cntxkk 2013-2015
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlz 2015-2016
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlzc 2015-2016
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlzv 2016-2020
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlzw 2015-2016
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-aetnkw 2011-2014
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-aetnkx 2011-2014
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-cetskv 2015-2017
AURION/CAMRY (آریون) 2ARFE asv50l-defdkv 2011-2012
AURION/CAMRY (آریون) 2ARFE asv50l-defnkv 2011-2012
AURION/CAMRY (آریون) 2ARFE asv50l-defskv 2011-2012
AURION/CAMRY (آریون) 2ARFE asv50l-detdkv 2011-2015
AURION/CAMRY (آریون) 2ARFE asv50l-detnkv 2015-2017
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jetekm 2015-2020
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jetekr 2011-2015
CAMRY (کمری) 5ARFE asv50l-jetgkc 2011-2014
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jetgkm 2012-2015
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jetnkr 2011-2015
CAMRY (کمری) 5ARFE asv50l-jetskc 2011-2014
CAMRY (کمری) 5ARFE asv50l-jetvkc 2015-2020
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-retnkx 2014-2020
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv51l-jetehc 2015-2020
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv51l-jetghr 2015-2020
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv51l-jetnhr 2015-2020
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv51l-jetnhu 2015-2020
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv51l-jetshc 2015-2020
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv51l-retnhx 2015-2020
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFE asv60l-betgkc 2012-2015
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFE asv60l-betgkv 2012-2015
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFE asv60l-betgkw 2015-2020
LEXUS ES250 (ES250) 6ARFSE asv61l-betghc 2015-2020
LEXUS ES250 (ES250) 6ARFSE asv61l-betghw 2015-2020
CAMRY (کمری) 2ARFE asv70l-aetdkv 2017-2020
CAMRY (کمری) 2ARFE asv70l-aetnkv 2017-2020
CAMRY (کمری) 2ARFE asv70l-aetnkw 2017-2020
CAMRY (کمری) 2ARFE asv70l-aetskv 2017-2020
CAMRY (کمری) 2ARFE asv70r-aetvkq 2017-2020
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv71l-jetehc 2017-2020
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv71l-jetghc 2017-2020
CAMRY (کمری) 6ARFSE asv71l-jetshc 2017-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFXE ava44l-anxgbk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFXE ava44l-anxmbk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFXE ava44l-anxsbk 2016-2020
LEXUS IS (IS) 2ARFSE ave30l-aexehw 2013-2015
LEXUS IS (IS) 2ARFSE ave30l-aexlh 2016-2020
LEXUS IS (IS) 2ARFSE ave30l-aexlhw 2013-2015
CAMRY (کمری) 2ARFXE avv50l-aexnbw 2011-2014
CAMRY (کمری) 2ARFXE avv50l-jexgbr 2012-2015
CAMRY (کمری) 4ARFXE avv50l-jexvbc 2012-2014
CAMRY (کمری) 2ARFXE avv50l-jexvbr 2012-2015
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFXE avv60l-bexgbc 2015-2020
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFXE avv60l-bexgbw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexqh 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexqhw 2013-2015
CAMRY (کمری) A25AFKS axva70l-aezdbv 2017-2020
CAMRY (کمری) A25AFKS axva70l-aeznbv 2017-2020
CAMRY (کمری) A25AFKS axva70l-aeznbw 2017-2020
CAMRY (کمری) A25AFKS axva70l-aezsbv 2017-2020
CAMRY (کمری) A25AFKS axva70l-jezgbc 2017-2020
CAMRY (کمری) A25AFKS axva70l-jezsbc 2017-2020
CAMRY (کمری) A25AFXS axvh71l-aexnbw 2017-2020
CAMRY (کمری) A25BFXS axvh71l-jexebc 2017-2020
CAMRY (کمری) A25BFXS axvh71l-jexgbc 2017-2020
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz10l-awxebw 2017-2020
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz10l-awxlbc 2017-2020
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz10l-awxlbw 2014-2017
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz15l-awxlb 2014-2017
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz15l-awxlbc 2014-2017
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz15l-awxlbv 2017-2020
LEXUS NX (NX) 2ARFXE ayz15l-awxlbw 2014-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmnkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmrkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnmnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj71l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-fjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-kjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj76l-rkmnkv 2007-2009
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj78l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmrkv 1999-2006
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFKS ggl26l-arzgb 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFKS ggl26l-arzgbv 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFKS ggl26l-arzgbw 2017-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl12l-bezqh 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl12l-bezqhv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl16l-betqhw 2015-2020
LEXUS IS (IS) 2GRF gse31l-aezlh 2016-2020
LEXUS IS (IS) 2GRF gse31l-aezlhv 2016-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeugh 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeughc 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeughv 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeughw 2017-2020
CAMRY (کمری) 2GRFKS gsv70l-aezgbv 2017-2020
CAMRY (کمری) 2GRFKS gsv70l-aezgbw 2017-2020
CAMRY (کمری) 2GRFKS gsv70l-aezsbv 2017-2020
CAMRY (کمری) 2GRFKS gsv70r-aezvbq 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevgh 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevghc 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevghv 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevghw 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf55l-aevghw 2017-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexebw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqb 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbw 2015-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXS gyl26l-arxgb 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXS gyl26l-arxgbv 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 1MZFE mcu35l-awagkw 2003-2005
LEXUS RX350 (RX350) 3MZFE mcu38l-awagkv 2003-2005
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-aepgkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekm 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaeku 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeagkr 2004-2006
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-agmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-agprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahmrkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahprkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-agmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-agprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-ahmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-ahprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-ahprkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmrk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkm 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpvkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp151l-ahmdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-agmrk 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-agprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmgkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmrkv 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahpgkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprkv 2005-2008
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-agmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-agprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahmrkm 2007-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahpgkr 2006-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkm 2007-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkr 2006-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkv 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahpvkr 2009-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrk 2006-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-bemrk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-beprk 2008-2013
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebc 2005-2009
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebw 2003-2005
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-aemrkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-aexrkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-ahmrkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-ahpnkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-ahprkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-ahxrkc 2016-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-aemnkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-aemrkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-aexgkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-aexnkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-aexrkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahmnkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahmrkc 2014-2016
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahpgkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahpnkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahprkc 2014-2016
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahxgkc 2016-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahxnkc 2016-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahxrkc 2016-2020
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awpdkv 2004-2006
HILUX (هایلوکس) 1TRFE tgn10l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn126l-btmlkv 2015-2020
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn126l-btmskv 2015-2020
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn126l-dtmlkv 2015-2020
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn126l-dtmmkv 2015-2020
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn126l-dtmskv 2017-2020
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn126l-dttlkv 2015-2020
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn126l-dttmkv 2015-2020
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn126l-dttskv 2017-2020
HILUX (هایلوکس) 1TRFE tgn15l-prmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 1TRFE tgn15l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-prmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-prmskv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-prpdkv 2008-2012
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-prpskv 2011-2015
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-trmdkv3 2006-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-trmskv 2007-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn26l-prmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn26l-prpdkv 2007-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn26l-trmdkv 2005-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-ekmskv 2006-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-ekpskv 2008-2012
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkmskf 2011-2015
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkmskk 2014-2017
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkmskn 2006-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkmskv 2005-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkpskf 2011-2015
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkpskk 2014-2017
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkpskn 2012-2015
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkpsku 2009-2012
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkpskv 2008-2012
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkpskz 2012-2016
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-ekmskv 2007-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-ekpskm 2008-2012
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-ekpskv 2007-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-nkmdgg 2011-2015
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-nkmdkg 2008-2012
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-nkmskv 2007-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-nkpdkg 2008-2010
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-nkpskm 2005-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-nkpskv 2008-2012
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-sbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-srmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-remdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-repdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jemdkv 2006-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jepdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh221l-mbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemnkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lepdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lepnkv 2011-2013
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkmekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkpekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj125l-gjpekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkmekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkpekv 2013-2015
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gktekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 2TRFE trj155l-gjpekv 2009-2013
PRADO (پرادو) 2TRFE trj155l-gjtekv 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 3URFE urj200l-gntekv 2010-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 3URFE urj200l-gnzekv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 3URFE urj200l-gnzvkv 2015-2020
LEXUS LX570 (LX570) 3URFE urj201l-gntgkc 2007-2012
LEXUS LX570 (LX570) 3URFE urj201l-gntgkv 2007-2012
LEXUS LX570 (LX570) 3URFE urj201l-gnzgkc 2015-2020
LEXUS LX570 (LX570) 3URFE urj201l-gnzgkv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gmtekw 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntakv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntek 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntekv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntekw 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntnkv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntvk 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntvkv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntvkw 2015-2020
LEXUS GS (GS) 1URFSE urs190l-bezqha 2007-2012
LEXUS GS (GS) 1URFSE urs190l-bezqhw 2007-2012
LEXUS GS (GS) 1URFE urs190l-bezqkv 2008-2012
LEXUS GS (GS) 1URFSE urs190r-bezqhw 2007-2012
LEXUS LS (LS) 1URFSE usf41l-aezghv 2010-2012
LEXUS LS (LS) 1URFE usf41l-aezgkv 2006-2008
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcaekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcmekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaek 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekc 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekv 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekw 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnankc 2005-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmek 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmnkc 2006-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gmaekw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaek 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaekv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaekw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnankv 2007-2012
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqka 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqkv 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqkw 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190r-betqkw 2005-2007
LEXUS LS (LS) V35AFTS vxfa50l-aeugt 2017-2020
LEXUS LS (LS) V35AFTS vxfa50l-aeugtv 2017-2020
LEXUS LS (LS) V35AFTS vxfa55l-aeugtw 2017-2020
CHR (CHR) 3ZRFAE zgx10l-ahxepx 2016-2020
CHR (CHR) 3ZRFAE zgx10l-ahxgpx 2016-2020
CHR (CHR) 3ZRFAE zgx10l-ahxnpx 2016-2020
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz10l-awxlpc 2014-2017
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz10l-awxlpw 2014-2017
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz15l-awxlpc 2014-2017
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz15l-awxlpw 2014-2017
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre141l-aefdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre141l-aepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre141l-gepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aefdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aefnkv 2010-2012
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aepnkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-gepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-gepnkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gefdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gefnkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gepdkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gepnkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gexdkv 2015-2016
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gexnkv 2015-2016
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gefdkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gepdkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gepnkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gexdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gexnkv 2015-2016
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre181l-defdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre181l-dexdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre181l-dexnkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre182l-dexdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre182l-dexnkv 2016-2020
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-awfgpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-awfxpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-awxgpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-awxxpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-bwfgpw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-bwfxpw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-bwxgpw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-bwxxpw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa35l-awfgpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa35l-awfxpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa35l-bwfgpw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa35l-bwfxpw 2010-2012
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-agfvkw 2008-2010
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-agmvkw 2006-2008
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-ahfvkw 2008-2010
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-ahmvkw 2006-2008
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahmhkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahmskc 2008-2010
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahphkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahpskc 2008-2010
PRIUS (پریوس) 2ZRFXE zvw30l-ahxebw 2009-2012
PRIUS (پریوس) 2ZRFXE zvw35l-bhxebw 2009-2010
PRIUS (پریوس) 2ZRFXE zvw40l-awxebw 2012-2014
PRIUS (پریوس) 2ZRFXE zvw50l-ahxebv 2015-2020
PRIUS (پریوس) 2ZRFXE zvw50l-ahxebw 2015-2020
PRIUS (پریوس) 2ZRFXE zvw52l-ahxebw 2016-2020
LEXUS CT (CT) 5ZRFXE zwa10l-ahxbbc 2013-2020
LEXUS CT (CT) 2ZRFXE zwa10l-ahxbbv 2010-2013
LEXUS CT (CT) 2ZRFXE zwa10l-ahxbbw 2010-2013
LEXUS CT (CT) 5ZRFXE zwa10l-ahxebc 2013-2020
LEXUS CT (CT) 5ZRFXE zwa10l-ahxebw 2010-2013
CHR (CHR) 2ZRFXE zyx10l-ahxebw 2016-2020
CHR (CHR) 2ZRFXE zyx10l-ahxgbw 2016-2020
CHR (CHR) 2ZRFXE zyx10l-ahxnbw 2016-2020
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekh 2001-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemgkc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gemngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemskc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gepegg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekm 2004-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gepngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepskc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gwmngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwmnkg 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gwpegg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwpekg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gwpngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwpnkg 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemnkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepnkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-gepdkv 2009-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-gepnkv 2009-2010