اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9010509002
نام قطعه: پیچ
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: سرسیلندر و قطعات
وزن 0.06 کیلوگرم
طول 0.107 m.
عرض 0.020 m.
ارتفاع 0.020 m.
طول 0.107 m.
موجودی: 0
قیمت اصلی: 29,682 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-aehdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-aemdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-ahmdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-awmdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee110l-aemdsv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 2E ee110l-almdsv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 2E ee110l-awmdsv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-aehdsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-aekdsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-aekrsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-aemdsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-aemrsv 1990-1992
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-ahhdsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-ahkdsv 1989-1990
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-ahmdsv 1990-1992
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-awkdsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-awmdsv 1990-1992