اطلاعات قطعه
شماره فنی: 1136122021
نام قطعه: درپوش پشت فراویل
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: مجموعه سیلندر
وزن 0.024 کیلوگرم
ابعاد: 0.070 x 0.020 x 0.140
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 0
قطعات جایگزین : 113610D020113610D0101136122020
تحویل : 8 روزه کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
RAV4 (راوفور) 1ZZFE zca25l-azmnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1ZZFE zca26l-awmnkw 2000-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekh 2001-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemgkc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gemngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemskc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gepegg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekm 2004-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gepngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepskc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gwmngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwmnkg 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gwpegg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwpekg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gwpngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwpnkg 2004-2007
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aemdk 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aepdk 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aepdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-gepdkv 2009-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemdk 2007-2013
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemnk 2007-2011
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemnkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepdk 2007-2013
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepnk 2007-2013
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepnkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-gepdkv 2009-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-gepnkv 2009-2010