اداری

عباس اورنگمدیر عامل

عليرضا اورنگمدیر عامل

محمد فرخیمدیریت‌فروش‌قطعات

محمد سجادیمدیریت فروش خودرو

تعمیرگاه

کاظم گلیسرپرست بخش مکانیکی

محمد برات نیاسرپرست بخش صافکاری

احمد شیرزادسرپرست بخش نقاشی

جواد محمد زادهسرپرست بخش الکترونیک