تیپ: توضیحات سال ساخت سفارش کدمدل
SR5

3UZFE:
2005-2007 GCC uzs190l-betqkv
SR5

3UZFE:
2005-2007 EUR uzs190l-betqkw
SR5

3UZFE:
2005-2007 EUR uzs190r-betqkw
SR5

AUTOMATIC TRANSMISSION

3UZFE:
2005-2007 USA uzs190l-betqka
SR5

AUTOMATIC TRANSMISSION

3GRFSE:
2005-2007 EUR grs190l-betqhw
SR5

AUTOMATIC TRANSMISSION

3GRFSE:
2005-2006 USA grs190l-betqha