اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9162160614
نام قطعه: پیچ
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: سیستم سوخت رسانی
وزن 0.01 کیلوگرم
ابعاد: 0.013 x 0.018 x 0.013
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 0
قیمت اصلی: کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnkv 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnkw 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azpnkv 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azpnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkv 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkv 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca23l-awmnkk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca23l-awpnkk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmgkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmxkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awpgkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awpxkw 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca31l-awpgkw 2007-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxkv 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkv 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkw 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpskk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxkk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxkv 2008-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfmdkw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsek 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsekv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdk 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkw 2000-2003
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepdkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepnkr 2002-2004
LEXUS ES250 (ES250) 2AZFE acv40l-beagkc 2009-2012
LEXUS RX350 (RX350) 1ARFE agl10l-awtgkw 2010-2012
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtlt 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtltc 2017-2020
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtltv 2014-2017
LEXUS NX (NX) 8ARFTS agz15l-awtltw 2014-2017
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala30l-awfgrw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 2ADFHV ala30l-awfgxw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala30l-awfgyw 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala30l-awfxrw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala30l-awfxyw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2ADFHV ala30l-awtgxw 2009-2010
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala30l-bwfgrw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2ADFHV ala30l-bwfgxw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala30l-bwfgyw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala30l-bwfxrw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala30l-bwfxyw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2ADFHV ala30l-bwtgxw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-anfgy 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-anfmy 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-anfxy 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-antgy 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-antmy 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ADFTV ala49l-antxy 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-anpgkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-anpskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-anpxkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-cnpgkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-cnpskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa33l-cnpxkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfmk 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfmkv 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfxk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-anfxkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antgk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antgkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antmk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antmkv 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antxk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa42l-antxkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-anfmk 2015-2017
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-anfxk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-anfxkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antgk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antgkv 2012-2015
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antmk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-antmkv 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-cntgkk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-cntmkk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-cntskk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFE asa44l-cntxkk 2013-2015
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlz 2015-2016
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlzc 2015-2016
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlzv 2016-2020
LEXUS IS (IS) 8ARFTS ase30l-aezlzw 2015-2016
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-aetnkw 2011-2014
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-aetnkx 2011-2014
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jetekm 2015-2020
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jetekr 2011-2015
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jeteku 2015-2020
CAMRY (کمری) 5ARFE asv50l-jetgkc 2011-2014
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jetgkm 2012-2015
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-jetnkr 2011-2015
CAMRY (کمری) 5ARFE asv50l-jetskc 2011-2014
CAMRY (کمری) 5ARFE asv50l-jetvkc 2015-2020
CAMRY (کمری) 2ARFE asv50l-retnkx 2014-2020
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFE asv60l-betgkc 2012-2015
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFE asv60l-betgkv 2012-2015
LEXUS ES250 (ES250) 2ARFE asv60l-betgkw 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFXE ava44l-anxgbk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFXE ava44l-anxmbk 2015-2020
RAV4 (راوفور) 2ARFXE ava44l-anxsbk 2016-2020
LEXUS IS (IS) 2ARFSE ave30l-aexehw 2013-2015
LEXUS IS (IS) 2ARFSE ave30l-aexlh 2016-2020
LEXUS IS (IS) 2ARFSE ave30l-aexlhw 2013-2015
RAV4 (راوفور) 1CDFTV cla20l-azmnyw 2001-2003
RAV4 (راوفور) 1CDFTV cla21l-awmnyw 2001-2003
PREVIA (پرویا) 1CDFTV clr30l-mdmdtw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 1CDFTV clr30l-mfmdtw 2001-2003
PREVIA (پرویا) 1CDFTV clr30l-mrmdtw 2001-2003
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-aehdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-aemdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-ahmdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee100l-awmdsv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 2E ee110l-aemdsv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 2E ee110l-almdsv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 2E ee110l-awmdsv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-aekdsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-aekrsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-aemdsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-aemrsv 1990-1992
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-ahhdsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-ahkdsv 1989-1990
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-ahmdsv 1990-1992
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-awkdsv 1987-1989
COROLLA (کرولا) 2E ee90l-awmdsv 1990-1992
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmnkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmrkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnmnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnpnkv 2005-2007
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE ggl15l-awtgkv 2008-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE ggl15l-awtgkw 2008-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFKS ggl26l-arzgb 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFKS ggl26l-arzgbv 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFKS ggl26l-arzgbw 2017-2020
PRADO (پرادو) 1GRFE grj120l-gkagkv 2004-2009
PRADO (پرادو) 1GRFE grj120l-gkfgkv 2004-2009
PRADO (پرادو) 1GRFE grj120l-gkmgkv 2003-2004
PRADO (پرادو) 1GRFE grj120l-gkpgkv 2003-2004
PRADO (پرادو) 1GRFE grj125l-gjagkv 2004-2009
PRADO (پرادو) 1GRFE grj125l-gjpgkv 2003-2004
PRADO (پرادو) 1GRFE grj150l-gkaekv 2010-2013
PRADO (پرادو) 1GRFE grj150l-gkfekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 1GRFE grj150l-gktekv 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gmmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnankv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmnkv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpankv 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpmnkv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kcmrk 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmnkv 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmrk 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmrkv 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj71l-kjmrkv 2009-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj71l-rjmrkv 2009-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj76l-rkmnkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj78l-rjmrkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj79l-dkmrkv 2012-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj79l-tjmnkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj79l-tjmrkv 2016-2020
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anagkk 2006-2008
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anaskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-anaxkk 2006-2008
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-cnagkk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-cnaskk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2GRFE gsa33l-cnaxkk 2008-2012
LEXUS IS (IS) 4GRFSE gse20l-aktlhv 2010-2015
LEXUS IS (IS) 3GRFE gse22l-aktlkv 2009-2015
LEXUS IS (IS) 4GRFSE gse30l-aetlh 2013-2015
LEXUS IS (IS) 4GRFSE gse30l-aetlhc 2013-2015
LEXUS IS (IS) 4GRFSE gse30l-aetlhv 2013-2015
LEXUS IS (IS) 4GRFSE gse30l-aetlhw 2013-2015
LEXUS IS (IS) 2GRF gse31l-aezlh 2016-2020
LEXUS IS (IS) 2GRF gse31l-aezlhv 2016-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeugh 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeughc 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeughv 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeughw 2017-2020
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkaskc 2007-2010
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkaskv 2007-2010
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkasky 2007-2010
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkfsky 2007-2010
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE gsu35l-awagkv 2006-2008
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE gsu35l-awagkw 2006-2008
LEXUS ES350 (ES350) 2GRFE gsv40l-betgkc 2006-2009
LEXUS ES350 (ES350) 2GRFE gsv40l-betgkv 2006-2012
CAMRY (کمری) 2GRFE gsv50l-aetgkw 2014-2017
CAMRY (کمری) 2GRFE gsv50l-aetgkx 2011-2014
CAMRY (کمری) 2GRFE gsv50l-retgkx 2011-2014
LEXUS ES350 (ES350) 2GRFE gsv60l-betgkc 2012-2015
LEXUS ES350 (ES350) 2GRFE gsv60l-betgkv 2012-2015
LEXUS ES350 (ES350) 2GRFE gsv60l-betgkw 2015-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevgh 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevghc 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevghv 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevghw 2017-2020
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-aefvkw 1999-2001
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-aepvkw 2001-2005
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-awfvkw 2002-2005
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXE gyl10l-awxgkw 2009-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXE gyl15l-awxgkv 2012-2015
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXE gyl15l-awxgkw 2009-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXS gyl26l-arxgb 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXS gyl26l-arxgbv 2017-2020
LEXUS IS (IS) 2JZGE jce10l-aeavfw 2001-2005
LEXUS IS (IS) 2JZGE jce10l-awavfw 2001-2005
PRADO (پرادو) 1KDFTV kdj150l-gkaeyv 2015-2017
PRADO (پرادو) 1KDFTV kdj150l-gkfeyv 2009-2012
YARIS (یاریس) 1KRFE ksp130l-ahmnkw 2011-2012
YARIS (یاریس) 1KRFE ksp130l-ahmrkw 2011-2012
YARIS (یاریس) 1KRFE ksp90l-agmgkw 2005-2008
YARIS (یاریس) 1KRFE ksp90l-agmrkw 2005-2008
YARIS (یاریس) 1KRFE ksp90l-ahmgkw 2005-2008
YARIS (یاریس) 1KRFE ksp90l-ahmrkw 2005-2008
LEXUS RX350 (RX350) 1MZFE mcu35l-awagkw 2003-2005
LEXUS RX350 (RX350) 3MZFE mcu38l-awagkv 2003-2005
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv10l-cepgkr 1994-1996
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv20l-aepgkw 1996-1999
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmrk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmrk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-agmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-agprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahmrkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahprkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-agmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-agprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-ahmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-ahprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-ahprkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp13l-agmvkw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp13l-ahmvkw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmrk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkm 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpvkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp151l-ahmdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-agmrk 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-agprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmgkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmrkv 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahpgkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprkv 2005-2008
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-agmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-agprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahmrkm 2007-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahpgkr 2006-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkm 2007-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkr 2006-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkv 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahpvkr 2009-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrk 2006-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-bemrk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-beprk 2008-2013
CHR (CHR) 8NRFTS ngx50l-ahxex 2016-2020
CHR (CHR) 8NRFTS ngx50l-ahxexw 2016-2020
CHR (CHR) 8NRFTS ngx50l-ahxexx 2016-2020
CHR (CHR) 8NRFTS ngx50l-ahxgxw 2016-2020
CHR (CHR) 8NRFTS ngx50l-ahxgxx 2016-2020
CHR (CHR) 8NRFTS ngx50l-ahxnx 2016-2020
CHR (CHR) 8NRFTS ngx50l-ahxnxw 2016-2020
CHR (CHR) 8NRFTS ngx50l-ahxnxx 2016-2020
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw11l-aeeebw 2000-2003
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebc 2005-2009
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebw 2003-2005
YARIS (یاریس) 1NDTV nlp10l-agmgxw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NDTV nlp10l-agmnxw 2001-2002
YARIS (یاریس) 1NDTV nlp10l-agmrxw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NDTV nlp10l-ahmgxw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NDTV nlp10l-ahmnxw 2001-2002
YARIS (یاریس) 1NDTV nlp10l-ahmrxw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp130l-ahfnkw 2011-2012
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp130l-ahfrkw 2011-2012
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp130l-ahxnkw 2011-2012
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awpdkv 2004-2006
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj120l-gkmekv 2002-2004
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj120l-gkpekv 2002-2004
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj125l-gjmekv 2002-2004
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj125l-gjpekv 2002-2004
HILUX (هایلوکس) 1RZ rzn142l-trmdsv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZF rzn144l-trmduv 1997-2001
HILUX (هایلوکس) 3RZF rzn144l-trmsuv 1997-2001
HILUX (هایلوکس) 1RZ rzn147l-prmdsv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 1RZ rzn147l-trmdsv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZF rzn149l-prmduv 1997-2001
HILUX (هایلوکس) 3RZF rzn149l-prmsuv 1997-2001
HILUX (هایلوکس) 3RZF rzn149l-trmsuv 1997-2001
HILUX (هایلوکس) 3RZF rzn169l-prmduv 1997-2001
HILUX (هایلوکس) 3RZF rzn169l-trmduv 1997-2001
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkmekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkpekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj125l-gjpekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkmekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gkpekv 2013-2015
PRADO (پرادو) 2TRFE trj150l-gktekv 2015-2017
PRADO (پرادو) 2TRFE trj155l-gjpekv 2009-2013
PRADO (پرادو) 2TRFE trj155l-gjtekv 2015-2017
LEXUS LS (LS) 1URFSE usf41l-aezghv 2010-2012
LEXUS LS (LS) 1URFE usf41l-aezgkv 2006-2008
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aemgkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aemgkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aemnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aemskv 1992-1994
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aepgkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aepgkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aepnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aepskv 1992-1994
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-cwmgkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-cwpgkw 1994-1996
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gcmnzv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gcmrz 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmnz 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmnzv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmrz 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmrzv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gmmnz 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gmtezw 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gmtnzv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gmtvzw 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gnmaz 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gnmazv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gnmnz 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gnmnzv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntaz 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntazv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntez 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntezv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntezw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntnz 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntnzv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntvz 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntvzv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntvzw 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gpmnz 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gpmnzv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gptnzv 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kcmrz 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kdmnzv 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kdmrz 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kdmrzv 2011-2012
LEXUS LX570 (LX570) 1VDFTV vdj201l-gmtgzv 2015-2020
LEXUS LS (LS) V35AFTS vxfa50l-aeugt 2017-2020
LEXUS LS (LS) V35AFTS vxfa50l-aeugtv 2017-2020
LEXUS LS (LS) V35AFTS vxfa55l-aeugtw 2017-2020
PRADO (پرادو) 5VZFE vzj90l-gjmekv 1999-2002
PRADO (پرادو) 5VZFE vzj95l-gkmekv 1999-2002
PRADO (پرادو) 5VZFE vzj95l-gkpekv 1999-2003
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz15l-awxlpc 2014-2017
LEXUS NX (NX) 3ZRFAE zgz15l-awxlpw 2014-2017
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-awfgpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-awfxpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-awxgpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-awxxpw 2008-2010
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-bwfgpw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-bwfxpw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-bwxgpw 2010-2012
RAV4 (راوفور) 3ZRFAE zsa30l-bwxxpw 2010-2012
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-agfvkw 2008-2010
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-agmvkw 2006-2008
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-ahfvkw 2008-2010
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-ahmvkw 2006-2008
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahmhkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahmskc 2008-2010
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahphkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 1ZRFE zsp91l-ahpskc 2008-2010
PRIUS (پریوس) 2ZRFXE zvw30l-ahxebw 2009-2012
LEXUS CT (CT) 5ZRFXE zwa10l-ahxbbc 2013-2020
LEXUS CT (CT) 2ZRFXE zwa10l-ahxbbv 2010-2013
LEXUS CT (CT) 2ZRFXE zwa10l-ahxbbw 2010-2013
LEXUS CT (CT) 5ZRFXE zwa10l-ahxebc 2013-2020
LEXUS CT (CT) 5ZRFXE zwa10l-ahxebw 2010-2013
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekh 2001-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemgkc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gemngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemskc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gepegg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekm 2004-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gepngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepskc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gwmngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwmnkg 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gwpegg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwpekg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFBE zze122l-gwpngg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwpnkg 2004-2007