اطلاعات قطعه
شماره فنی: 91511J0840
نام قطعه: پیچ
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: رادیاتور اب و فن ها
وزن 0.02 کیلوگرم
ابعاد: 0.017 x 0.017 x 0.047
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 0
قیمت اصلی: کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnkw 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azpnkv 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azpnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkv 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkv 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca23l-awmnkk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca23l-awpnkk 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfmdkw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsek 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsekv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdk 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkv 2003-2005
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aemnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aepnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jemnku 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepekm 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepnkm 2004-2006
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-aepnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepdkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepekm 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepnkm 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepnkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demgkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depgkv 2004-2006
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqt 2015-2020
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqtv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqtw 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexehw 2013-2015
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexqh 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexqhw 2013-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmnkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmrkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnmnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj70lv-mruv 1992-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj71l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj73l-mruv 1992-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj73lv-mnuv 1992-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-fjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-kjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj75lp-mnuv 1993-1999
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj75lp-mruv 1993-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZF fzj75lv-mruv 1993-1999
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj76l-rkmnkv 2007-2009
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj78l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmrkv 1999-2006
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-betqh 2012-2013
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-betqhv 2012-2013
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-bezqh 2013-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-bezqhv 2013-2015
LEXUS GS (GS) 4GRFSE grl11l-betqh 2012-2015
LEXUS GS (GS) 4GRFSE grl11l-betqhv 2012-2015
LEXUS GS (GS) 4GRFSE grl11l-betqhw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl12l-bezqh 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl12l-bezqhv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl15l-betqh 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl15l-betqhw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl16l-betqhw 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexebw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqb 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbw 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj75lp-mnv 1992-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj75lp-mrv 1990-1993
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj79l-tjmrsv 1999-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-demdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-demgkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depgkv 2004-2006
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmrk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmrk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp13l-agmvkw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp13l-ahmvkw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmrk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkm 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpvkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp151l-ahmdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahmrkm 2007-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahpgkr 2006-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkm 2007-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkr 2006-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahpvkr 2009-2014
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebc 2005-2009
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebw 2003-2005
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awpdkv 2004-2006
RAV4 (راوفور) 1ZZFE zca25l-azmnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1ZZFE zca26l-awmnkw 2000-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekh 2001-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemgkc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemskc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekm 2004-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepskc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwmnkg 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwpekg 2007-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwpnkg 2004-2007
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aepdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-gepdkv 2009-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemnkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepnkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-gepdkv 2009-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-gepnkv 2009-2010