اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9033904049
نام قطعه: درپوش
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: مجموعه لیور و سیم دنده
وزن 0.00 کیلوگرم
ابعاد: 0.005 x 0.005 x 0.008
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 0
قیمت اصلی: کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aepnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepekm 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepnkm 2004-2006
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-aepnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepdkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepekm 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepnkm 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepnkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depgkv 2004-2006
LEXUS ES250 (ES250) 2AZFE acv40l-beagkc 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekc 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekm 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekr 2007-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaeku 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeagkc 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankm 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankr 2007-2009
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepekr 2006-2007
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepnkc 2006-2009
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepnkr 2009-2012
AURION/CAMRY (آریون) 2ARFE asv50l-detdkv 2011-2015
AURION/CAMRY (آریون) 2ARFE asv50l-detnkv 2015-2017
AURION/CAMRY (آریون) 2ARFE asv50l-detskv 2011-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnankv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpankv 2015-2017
LEXUS GS (GS) 3GRFSE grs190l-betqha 2005-2006
LEXUS GS (GS) 3GRFSE grs190l-betqhw 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3GRFE grs190l-betqkv 2007-2012
LEXUS GS (GS) 3GRFSE grs190r-betqhw 2007-2012
LEXUS GS (GS) 3GRFE grs190r-betqk 2007-2012
LEXUS ES350 (ES350) 2GRFE gsv40l-betgkc 2006-2009
LEXUS ES350 (ES350) 2GRFE gsv40l-betgkv 2006-2012
CAMRY (کمری) 2GRFE gsv40l-jetekr 2009-2012
CAMRY (کمری) 2GRFE gsv40l-jetgkm 2006-2009
CAMRY (کمری) 2GRFE gsv40l-jetgkr 2006-2009
CAMRY (کمری) 2GRFE gsv40l-jetgku 2009-2012
AURION/CAMRY (آریون) 2GRFE gsv50l-jetdkv 2012-2015
AURION/CAMRY (آریون) 2GRFE gsv50l-jetgkv 2015-2017
AURION/CAMRY (آریون) 2GRFE gsv50l-jetskv 2012-2015
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv20l-aepgkw 1996-1999
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-aepgkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekm 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaeku 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeagkr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jepekr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jepeku 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jepgkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depgkv 2004-2006
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebc 2005-2009
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebw 2003-2005
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-aexrkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-ahpnkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-ahprkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 6NRFE nsp150l-ahxrkc 2016-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-aexgkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-aexnkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-aexrkc 2017-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahpgkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahpnkc 2013-2016
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahprkc 2014-2016
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahxgkc 2016-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahxnkc 2016-2020
YARIS (یاریس) 7NRFE nsp151l-ahxrkc 2016-2020
CAMRY (کمری) 5SFE sxv20l-aepnkw 1999-2001
LAND CRUISER (لندکروزر) 3URFE urj200l-gntekv 2010-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gmtekw 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntek 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntekv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntekw 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntnkv 2012-2015
LEXUS GS (GS) 1URFSE urs190l-bezqha 2007-2012
LEXUS GS (GS) 1URFSE urs190l-bezqhw 2007-2012
LEXUS GS (GS) 1URFE urs190l-bezqkv 2008-2012
LEXUS GS (GS) 1URFSE urs190r-bezqhw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcaekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcpekv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaek 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekc 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekv 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekw 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnankc 2005-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpek 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpekv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpekw 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gmaekw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaek 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaekv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaekw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnankv 2007-2012
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqka 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqkv 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqkw 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190r-betqkw 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gmtezw 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntez 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntezw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntnz 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntnzv 2007-2012