اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9030107024
نام قطعه: اورینگ
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: سیستم سوخت رسانی
وزن 0.00 کیلوگرم
ابعاد: 0.010 x 0.002 x 0.010
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 120
قیمت اصلی: کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnkv 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnkw 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azpnkv 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azpnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkv 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkv 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca23l-awmnkk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca23l-awpnkk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmgkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmxkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awpgkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awpxkw 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxkv 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkv 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpskk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxkk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxkv 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anmxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpgk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpxk 2008-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfmdkw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsek 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsekv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdk 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgk 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgkv 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdk 2008-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdkv 2012-2016
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aemnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aepnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jemnku 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepekm 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepnkm 2004-2006
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-aepnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepdkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepekm 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepnkm 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepnkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aeankw 2006-2008
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aemnkw 2006-2008
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-deadkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deankv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deaskv 2009-2012
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demdkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demnkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demskv 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekc 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeagkc 2009-2012
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepekr 2006-2007
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepnkc 2006-2009
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepnkr 2009-2012
COROLLA (کرولا) 4AFE ae111l-aemdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 4AFE ae111l-aepdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-aemdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-aemnkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-aepdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-aepnkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-almdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-alpdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-awmdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-awpdkv 1997-1999
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmnkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmrkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnmnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj71l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-fjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-kjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj78l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmrkv 1999-2006
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-aefvkw 1999-2001
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-aepvkw 2001-2005
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-awfvkw 2002-2005
LEXUS IS (IS) 2JZGE jce10l-aeavfw 2001-2005
LEXUS IS (IS) 2JZGE jce10l-awavfw 2001-2005
LEXUS RX350 (RX350) 1MZFE mcu35l-awagkw 2003-2005
LEXUS RX350 (RX350) 3MZFE mcu38l-awagkv 2003-2005
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv20l-aepgkw 1996-1999
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-aepgkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekm 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaeku 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeagkr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jepekr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jepeku 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jepgkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-demdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-demgkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depgkv 2004-2006
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmrk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmrk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp13l-agmvkw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp13l-ahmvkw 2002-2005
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-agmrk 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-agprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmrkv 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprkv 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrk 2006-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-bemrk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-beprk 2008-2013
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw11l-aeeebw 2000-2003
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebc 2005-2009
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebw 2003-2005
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awpdkv 2004-2006
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj120l-gkmekv 2002-2004
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj120l-gkpekv 2002-2004
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj125l-gjmekv 2002-2004
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj125l-gjpekv 2002-2004
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj95l-gkmnkv 1999-2003
PRADO (پرادو) 3RZFE rzj95l-gkpnkv 1999-2002
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn144l-trmdkv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn144l-trmskv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn149l-prmdkv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn149l-prmskv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn149l-trmskv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn169l-prmdk 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn169l-prmdkv 2001-2005
HILUX (هایلوکس) 3RZFE rzn169l-trmdkv 2001-2005
YARIS (یاریس) 1SZFE scp10l-agmbkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 1SZFE scp10l-agmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 1SZFE scp10l-agmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 1SZFE scp10l-agmrkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 1SZFE scp10l-ahmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 1SZFE scp10l-ahmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 1SZFE scp10l-ahmrkw 1999-2002
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-akmgkw 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-akpgkw 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azmgk 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azmgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azmgkw 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azpgk 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azpgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azpgkw 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awmgk 1995-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awmgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awmgkw 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awpgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awpgkw 1997-2000
CAMRY (کمری) 5SFE sxv20l-aemnkw 1999-2001
CAMRY (کمری) 5SFE sxv20l-aepnkw 1999-2001
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr10l-rfsgk 1993-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr10l-rfsgkv 1994-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr10l-rrmdkw 1993-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr11l-rrmgkw 1993-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr11l-rrsgkw 1990-1993
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr20l-rfmdkw 1993-1999
PREVIA (پرویا) 2TZFE tcr21l-rfmgkw 1993-1999
HILUX (هایلوکس) 1TRFE tgn10l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 1TRFE tgn15l-prmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 1TRFE tgn15l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-prmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-prmskv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn16l-trmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn26l-prmdkv 2005-2008
HILUX (هایلوکس) 2TRFE tgn26l-trmdkv 2005-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkmskn 2006-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkmskv 2005-2008
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn51l-nkpskv 2008-2012
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-nkmdkg 2008-2012
FORTUNER (فورچنر) 2TRFE tgn61l-nkpskm 2005-2008
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-sbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-srmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-remdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jemdkv 2006-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh221l-mbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemnkv 2005-2013
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkmekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj120l-gkpekv 2004-2009
PRADO (پرادو) 2TRFE trj125l-gjpekv 2004-2009
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcaekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcmekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcpekv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaek 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekc 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekv 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekw 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnankc 2005-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmek 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmnkc 2006-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpek 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpekv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpekw 1998-2002
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqka 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqkv 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190l-betqkw 2005-2007
LEXUS GS (GS) 3UZFE uzs190r-betqkw 2005-2007
PRADO (پرادو) 5VZFE vzj90l-gjmekv 1999-2002
PRADO (پرادو) 5VZFE vzj95l-gkmekv 1999-2002
PRADO (پرادو) 5VZFE vzj95l-gkpekv 1999-2003
RAV4 (راوفور) 1ZZFE zca25l-azmnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1ZZFE zca26l-awmnkw 2000-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aemnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnk 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-aepnkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdk 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-awpdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemekh 2001-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemgkc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gemskc 2005-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekm 2004-2008
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepekr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepgkr 2001-2003
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkf 2002-2005
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepnkg 2002-2004
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gepskc 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwmnkg 2004-2007
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze122l-gwpnkg 2004-2007