اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9011908C43
نام قطعه: پیچ
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: پدال ترمز
وزن -
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 0
قیمت اصلی: کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgk 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgkv 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfxgk 2012-2016
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdk 2008-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdkv 2012-2016
LEXUS RX350 (RX350) 1ARFE agl10l-awtgkw 2010-2012
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqt 2015-2020
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqtv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 8ARFTS arl10l-bezqtw 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexehw 2013-2015
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexqh 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2ARFSE awl10l-bexqhw 2013-2015
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE ggl15l-awtgkv 2008-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFE ggl15l-awtgkw 2008-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFKS ggl26l-arzgb 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFKS ggl26l-arzgbv 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFKS ggl26l-arzgbw 2017-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-betqh 2012-2013
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-betqhv 2012-2013
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-bezqh 2013-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl10l-bezqhv 2013-2015
LEXUS GS (GS) 4GRFSE grl11l-betqh 2012-2015
LEXUS GS (GS) 4GRFSE grl11l-betqhv 2012-2015
LEXUS GS (GS) 4GRFSE grl11l-betqhw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl12l-bezqh 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl12l-bezqhv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl15l-betqh 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFSE grl15l-betqhw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFKS grl16l-betqhw 2015-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeugh 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeughc 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeughv 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFKS gsf50l-aeughw 2017-2020
PREVIA (پرویا) 2GRFE gsr50l-gftgk 2012-2016
PREVIA (پرویا) 2GRFE gsr50l-gftgkv 2012-2016
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevgh 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevghc 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevghv 2017-2020
LEXUS LS (LS) 8GRFXS gvf50l-aevghw 2017-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexebw 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqb 2012-2015
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbv 2015-2020
LEXUS GS (GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbw 2015-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXE gyl10l-awxgkw 2009-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXE gyl15l-awxgkv 2012-2015
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXE gyl15l-awxgkw 2009-2012
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXS gyl26l-arxgb 2017-2020
LEXUS RX350 (RX350) 2GRFXS gyl26l-arxgbv 2017-2020
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh200l-sbmdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh200l-srmdyv 2005-2007
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh202l-remdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh212l-jemdyv 2006-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh222l-lemdyv 2005-2013
HIACE (هایس) 2KDFTV kdh222l-lemnyv 2005-2013
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebc 2005-2009
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebw 2003-2005
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-sbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-srmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-remdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-repdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jemdkv 2006-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jepdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh221l-mbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemnkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lepdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lepnkv 2011-2013
LEXUS LS (LS) V35AFTS vxfa50l-aeugt 2017-2020
LEXUS LS (LS) V35AFTS vxfa50l-aeugtv 2017-2020
LEXUS LS (LS) V35AFTS vxfa55l-aeugtw 2017-2020