اطلاعات قطعه
شماره فنی: 2329141010
نام قطعه: اورینگ زیر سوزن انژکتور
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: سیستم سوخت رسانی
وزن 0.00 کیلوگرم
ابعاد: 0.016 x 0.006 x 0.016
موجودی: 0
استوک :‌ 0
شرکتی:‌ 130
قیمت اصلی: کاربر گرامی به علت نوسانات ارز برای خرید با شماره 31233 051 و یا 05132573000 تماس حاصل فرمایید.
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnkv 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnkw 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azpnkv 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azpnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkv 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkv 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awpnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca23l-awmnkk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca23l-awpnkk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmgkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmxkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awpgkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awpxkw 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca31l-awpgkw 2007-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxkv 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkv 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpgkw 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpskk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxkk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anpxkv 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anmxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anmxkv 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpgk 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpgkv 2010-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anpxkv 2010-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfmdkw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsek 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfsekv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdk 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkv 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrsdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgk 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfpgkv 2006-2008
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-gfxgk 2012-2016
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdk 2008-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr50l-grpdkv 2012-2016
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aemnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aepnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jemnku 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepekm 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jepnkm 2004-2006
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-aepnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepdkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepekm 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepnkm 2002-2004
CAMRY (کمری) 1AZFE acv31l-jepnkr 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aeankw 2006-2008
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aemnkw 2006-2008
LEXUS ES250 (ES250) 2AZFE acv40l-beagkc 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-deadkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deankv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-deaskv 2009-2012
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demdkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demnkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demskv 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekc 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekm 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaekr 2007-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeaeku 2006-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeagkc 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankm 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-jeankr 2007-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-reankw 2007-2009
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-remnkw 2007-2009
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepekr 2006-2007
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepnkc 2006-2009
CAMRY (کمری) 1AZFE acv41l-jepnkr 2009-2012
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-jepekc 2011-2014
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-jepnkr 2011-2015
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-jepnku 2012-2015
CAMRY (کمری) 1AZFE acv51l-jepskc 2011-2014
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-aemdkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-aemekv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-aepdkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-aepekv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-ahmxkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-ahpxkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-awmdkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae101l-awpdkv 1992-1997
COROLLA (کرولا) 4AFE ae111l-aemdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 4AFE ae111l-aepdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-aemdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-aemnkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-aepdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-aepnkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-almdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-alpdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-awmdkv 1999-2000
COROLLA (کرولا) 7AFE ae112l-awpdkv 1997-1999
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmnkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcmrkv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gcpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnmnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj100l-gnpnkv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj71l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-fjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-kjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj76l-rkmnkv 2007-2009
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj78l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmrkv 1999-2006
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-aefvkw 1999-2001
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-aepvkw 2001-2005
LEXUS IS (IS) 1GFE gxe10l-awfvkw 2002-2005
LEXUS RX350 (RX350) 1MZFE mcu35l-awagkw 2003-2005
LEXUS RX350 (RX350) 3MZFE mcu38l-awagkv 2003-2005
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv20l-aepgkw 1996-1999
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-aepgkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekm 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaekr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeaeku 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jeagkr 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jepekr 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jepeku 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv30l-jepgkr 2002-2004
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agmrk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-agprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmnkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahmrk 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahpgkw 1999-2002
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp10l-ahprk 1999-2002
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp13l-agmvkw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp13l-ahmvkw 2002-2005
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahmrk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpdk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkm 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpgkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprk 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahprkv 2014-2016
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp150l-ahpvkr 2014-2016
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-agmrk 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-agprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmgkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahmrkv 2005-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahpgkc 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp90l-ahprkv 2005-2008
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-agmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-agprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahmrk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahmrkm 2007-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahpgkr 2006-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprk 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkm 2007-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkr 2006-2009
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahprkv 2008-2012
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp91l-ahpvkr 2009-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrk 2006-2008
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-bemrkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92l-beprkv 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-bemrk 2008-2013
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp92r-beprk 2008-2013
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw11l-aeeebw 2000-2003
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebc 2005-2009
PRIUS (پریوس) 1NZFXE nhw20l-aheebw 2003-2005
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aemdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-aepdkv 2004-2007
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awmdkv 2004-2006
COROLLA (کرولا) 2NZFE nze120l-awpdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 3SFE sv25l-uemnkg 1987-1988
CAMRY (کمری) 3SFE sv25l-uemnkw 1987-1988
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-akmgkw 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-akpgkw 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azmgk 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azmgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azmgkw 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azpgk 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azpgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azpgkw 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awmgk 1995-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awmgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awmgkw 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awpgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awpgkw 1997-2000
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aemdkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aemdkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aemnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aemnkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aepdkv 1993-1994
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aepdkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aepnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aepnkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cepdkr 1993-1994
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cepgkr 1993-1994
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cepnkr 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwmdkv 1992-1994
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwmdkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwmnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwmnkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwpdkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwpnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwpnkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv20l-aemnkw 1999-2001
CAMRY (کمری) 5SFE sxv20l-aepnkw 1999-2001
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcaekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcmekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gcpekv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaek 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekc 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekv 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnaekw 2002-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnankc 2005-2005
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmek 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmekv 2005-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnmnkc 2006-2007
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpek 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpekv 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj100l-gnpekw 1998-2002
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gmaekw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaek 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaekv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaekw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnankv 2007-2012
CAMRY (کمری) 2VZFE vzv21l-uemgkg 1988-1988
CAMRY (کمری) 2VZFE vzv21l-uepgkg 1988-1988
CAMRY (کمری) 2VZFE vzv21lg-uwpgkg 1990-1991
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-agmvkw 2006-2008
YARIS (یاریس) 2ZRFE zsp90l-ahmvkw 2006-2008