کد فنی نام قطعه PAN وزن قیمت (تومان) سفارش
4551047030 جعبه فرمان 45510 6.30 - جزئیات
4550347030 قرقری فرمان 45503 0.52 - جزئیات
4504749075 سیبک فرمان چپ 45047 0.67 - جزئیات
4504649145 سیبک فرمان 45046 0.67 - جزئیات
4553552060 گردگیر جعبه فرمان 45535 0.05 - جزئیات
9046058008 بست گردگیر 45535D 0.01 - جزئیات
9017112014 مهره چاکدار سیبک طبق چرخ جلو 9017112014 0.05 - جزئیات
9017914019 مهره 9017914019 0.02 - جزئیات
9046719021 بست 45535B 0.00 - جزئیات
9046816017 خار روی لنت 9046816017 0.00 - جزئیات
9011912332 پیچ 9011912332 - جزئیات
جعبه فرمان به همراه قطعات پریوس