کد فنی نام قطعه PAN وزن قیمت (تومان) سفارش
2203021020 دریچه گاز (تراتل) 22030 1.25 - جزئیات
2320921020 سوزن انژکتور 23250 0.04 - جزئیات
2381421072 ریل سوخت 23807 - جزئیات
2390121081 شیلنگ سوخت 23901 - جزئیات
2227121030 واشر دریچه گاز 22271 0.01 - جزئیات
2389121010 بوش ریر ریل انژکتور 23807V 0.01 - جزئیات
2329141010 اورینگ زیر سوزن انژکتور 23291 0.00 - جزئیات
9012608015 پیچ 9012608015 0.02 - جزئیات
9030107024 اورینگ 23250B 0.00 - جزئیات
9030107037 اورینگ 23250B 0.00 - جزئیات
2384128010 گیره لوله سوخت 23841B 0.01 - جزئیات
9162160614 پیچ 9162160614 0.01 - جزئیات
91511J0840 پیچ 91511J0840 0.02 - جزئیات
91511B0835 پیچ 91511B0835 0.02 - جزئیات
9415080801 9415080801 0.01 - جزئیات
2381421071 ریل سوخت 23807 - جزئیات
238410D020 گیره لوله سوخت 23841B - جزئیات
سیستم سوخت رسانی پریوس