پمپ گیربکس اتوماتیک

پمپ هیدرولیک روغن گیربکس یک پمپ هیدرولیک است که روغن را در مدار گیربکس و خنک کننده روغن به جریان می اندازد ، این پمپ همچنین فشار هیدرولیک برای گیربکس را تامین می کند.

نشانه های خرابی پمپ روغن گیربکس:

  1. صدای زوزه غیر عادی
  2. نشتی روغن گیربکس

بند اومدن فیلتر روغن گیربکس باعث از جریان افتادن روغن می شود و ممکن است به پمپ روغن صدمه وارد کند.

جنانجه پمپ یا واشر پمپ روغن تعویض گردد ، واشر مبدل گشتاور نیز باید مورد بررسی قرار گیرد