محور انتقال قدرت

محور انتقال قدرت (گاردون) نیرو را از گیربکس به دیفرانسیل منتقل می کند.

نشانه های خرابی محور انتقال قدرت :

  1. صدای غیر طبیعی هنگام گاز دادن
  2. صدای سوت هنگام رانندگی
  3. لرزش هنگام رانندگی

محور انتقال قدرت گشتاور موتور را از جلو به عقب خودرو منتقل می کند.محور انتقال قدرت بست های متحرکی دارد که با  بالا پایین شدن ها و تکان های خودرو تطبیق پیدا کند.

تغییر ارتفاع خودرو می تواند باعث تغییر زاویه محور شود این موضوع باعث ایجاد لرزش در هنگام رانندگی می شود.