دیفرانسیل

دیفرانسیل نیروی موتور را از گیربکس دریافت می کند و آن را به اکسل های چرخ منتقل می کند و باعث چرخش چرخ ها می شود.

نشانه های خرابی دیفرانسیل :

  1. لرزش هنگام گاز دادن و دنده معکوس
  2. صدای غیر طبیعی هنگام دور زدن

دیفرانسیل شامل چرخ دنده و بلبرینگ هایی  می باشد که توسط روغن روانکاری می شود و مانند تمام روغن های خودرو نیاز به بازدید و تعویض دارد، چنانچه از خودرو استفاده های سنگین می کنید این بازدید باید به صورت دوره ای انجام شود.

بسته به نوع خودرو یک خودرو می تواند یک یا دو یا سه دیفرانسیل داشته باشد.