سیم کلاچ

سیم کلاچ ، پدال کلاچ را به سایر قسمت های سیستم کلاچ متصل می کند، و با فشردن پدال توسط راننده ارتباط بین موتور و سیستم انتقال قدرت قطع خواهد شد.

نشانه های خرابی سیم کلاچ :

  1. سفت شدن پدال کلاچ
  2. کلاچ بعد از رها شدن به جای اول باز نمی گردد.

یک سیم کلاچ یا سیم کلاچی که تنظیم نیست باعث می شود پدال کلاچ سفت شود و یا دنده به سختی عوض شود. در بعضی خودرو ها به جای سیم کلاچ از سیستم هیدرولیک یا سایر قطعات مکانیکی استفاده می شود.