تسمه بالانسر

تسمه میل بالانس میل بالانس را به میل لنگ متصل می کند و درنتیجه چرخش میلنگ باعث چرخش میل بالانس می شود.

علائم خرابی تسمه میل بالانس:

  1. صدای غیر عادی در ناحیه کاور تسمه تایم
  2. لرزش غیر عادی موتور

تسمه میل بالانس باید در هنگام تعویض تسمه تایم عوض شود.