فیلتر هوا

هوا عنصر مورد نیاز برای احتراق موتور می باشد. هوایی که وارد موتور می شود باید تا حد توان عاری از گرد و غبار باشد. زمانی که هوای آلوده به گردو غبار و ذرات معلق می شود این هوا از لوله ها و سنسور جریان هوا می گذرد و نهایتا وارد موتور خودرو می شود، فیلتر هوا در اول این مسیر قرار می گیرد تا از ورود گرد و غبار به این اجزا جلوگیری کند.
زمانی که فیلتر هوا کثیف باشد ، اجازه می دهد بخشی از این گردو غبار وارد موتور شود.

نشانه های کثیف بودن فیلتر هوا:

  1. افزایش مصرف سوخت : زمانی که فیلتر هوا کثیف و پر شده باشد ، هوا به درستی جریان پیدا نمی کند و بخشی از سوخت داخل سیلندر نمی سوزد و حتی ممکن است بخارات بنزین نسوخته در لوله اگزوز مشاهده گردد.
  2. کاهش قدرت موتور : احتراق ناقص در اثر نقص جریان هوا باعث کاهش قدرت موتور خواهد شد.
  3. افزایش صدای موتور : این افزایش صدا می تواند در اثر بند آمدن جریان هوا درون لوله ها به وجود آید.

نکاتی در مورد فیلتر هوا :
فیلتر هوا باید هر 20  هزار کیلومتر بازرسی و تعویض گردد.
تعویض و بررسی فیلتر هوا برای خودرو هایی که در بیابان ها و مسیر های خاکی تردد می کنند اهمیت بیشتری دارد.
فیلتر های هوای بی کیفیت ذرات گرد و غبار را به خود جذب می کنند و باعث مسدود شدن کامل ورودی هوا می شوند.