واشر محفظه روغن گیربکس

واشر محفظه روغن گیربکس ، یک واشر بین محفظه روغن و سیستم گیربکس می باشد که مانع نشتی روغن می شود.

نشانه های خرابی واشر روغن گیربکس:

  1. نشتی روغن گیربکس
  2. روشن شدن چراغ چک موتور

این واشر باید بعد از هر بار باز شدن محفظه روغن گیربکس تعویض شود. بعضی از خودرو ها واشر روغن چند بار مصرف دارند با این حال قبل از استفاده دوباره از واشر روغن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.