کد فنی نام قطعه PAN وزن قیمت (تومان) سفارش
8705047110 مجموعه رادیاتور سیستم تهویه 87050 - جزئیات
8713047091 مجموعه دمنده هوای بخاری و کولر به داخل اتاق 87130D 1.00 - جزئیات
8850147041 اواپراتور 88501 1.43 - جزئیات
8850147040 اواپراتور 88501 1.00 - جزئیات
8771047030 گرم‌کن سریع بخاری 87710G - جزئیات
8710747060 رادیاتور بخاری 87107A 1.88 - جزئیات
8710347020 موتور فن تهویه بافن 87103B 1.48 - جزئیات
8871047040 لوله کندانسور کولر 88710H - جزئیات
8716547020 کامپیوتر کنترل فن بخاری 87165C 0.20 - جزئیات
8710647120 سرو (شیربرقی) کولر جهت تغییر وضعیت 87106N 0.13 - جزئیات
8710647090 سرو (شیربرقی) کولر جهت تغییر وضعیت 87106J 0.12 - جزئیات
8710647100 سرو (شیربرقی) کولر جهت تغییر وضعیت 87106H 0.13 - جزئیات
8851521040 شیر گاز 88515 0.12 - جزئیات
8713947010 فیلتر تهویه اتاق 87139C 0.10 - جزئیات
8713928010 فیلتر تهویه اتاق 87139C 0.13 - جزئیات
8853947040 شیلنگ تخلیه کولر 88539 - جزئیات
8860547050 88605C - جزئیات
8862548050 ترمیستور دمای اتاق 88625 0.02 - جزئیات
8889947010 قاب فیلتر تهویه اتاق 88899M 0.10 - جزئیات
9048026022 واشر ورودی هوا 88539G 0.01 - جزئیات
9017906282 مهره 9017906282 0.01 - جزئیات
9015960213 پیچ 9015960213 0.01 - جزئیات
9015960383 پیچ 9015960383 0.01 - جزئیات
9015970003 پیچ 9015970003 0.01 - جزئیات
8723747030 88891S - جزئیات
8889735040 هواکش 88897K - جزئیات
8713047090 مجموعه دمنده هوای بخاری و کولر به داخل اتاق 87130D - جزئیات
9048001696 واشر ورودی هوا 88897M - جزئیات
سیستم سرمایش و گرمایش پریوس