کد فنی نام قطعه PAN وزن قیمت (تومان) سفارش
5120147030 رام زیر موتور 51201 13.30 - جزئیات
5140947011 کاور پلاستیکی زیر موتور. چپ 51442C 1.21 - جزئیات
5140847012 کاور پلاستیکی زیر موتور. راست 51441C 0.57 - جزئیات
5140947012 کاور پلاستیکی زیر موتور. چپ 51442C 0.50 - جزئیات
5196833010 دیاق 51968B 0.47 - جزئیات
9011914101 پیچ 9011914101 0.15 - جزئیات
9011914125 پیچ 9011914125 0.10 - جزئیات
9046705114 بست 9046705114 0.01 - جزئیات
9011910556 پیچ 9011910556 0.03 - جزئیات
9015960215 پیچ 9015960215 0.01 - جزئیات
9046710183 بست 9046710183 0.00 - جزئیات
9011906665 پیچ 9011906665 0.01 - جزئیات
9018906027 خار 9018906027 0.00 - جزئیات
9018906224 خار 9018906224 0.00 - جزئیات
9015960496 پیچ 9015960496 0.01 - جزئیات
5196710090 قلاب بکسل عقب 51967B - جزئیات
5140847011 کاور پلاستیکی زیر موتور. راست 51441C - جزئیات
رام موتور و سینی ها پریوس