کد مدل سال گیربکس موتور تیپ سفارش تعداد در مشاهده

اف جی کروزر

سال ساخت:

سفارش:


گیربکس:


نوع موتور:


سیستم سوخت رسانی


تعداد درب ها :