یاریس
یاریس
کد مدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:

کاتالوگ خودرو

pr کد مدل: گیربکس: سال: تیپ: موتور: عملیات
213 NSP150L-AEMDK MANUAL TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AEMRK MANUAL TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AEXDK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AEXGK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

G 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AEXRK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AEMDK MANUAL TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AEMGK MANUAL TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AEMRK MANUAL TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AEXDK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AEXGK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AEXRK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2021

2017201820192020

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AEMDKV MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AEMRKV MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AEXDKV CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AEXGKV CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

G 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AEXRKV CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AEXGKV CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2019-2021

20192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AEXRKV CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2019-2021

20192020

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-FEXDKR CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2019-2021

20192020

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-FEXRKR CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2019-2021

20192020

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-FEXVKR CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2019-2021

20192020

V 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AHMRK MANUAL TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AHMRKM MANUAL TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AHXGK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

G 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AHXRK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AHXRKM CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHMRK MANUAL TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHXDK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHXGKM CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHXGKU CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHXRK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2021

20162017201820192020

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-HHFDGG MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

D 1NRFBE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-HHFRGG MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

R 1NRFBE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-HHXDGG CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

D 1NRFBE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-HHXRGG CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

R 1NRFBE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-FHXGKR CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-FHXRKR CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-FHXVKR CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

V 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHFDK MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHFGGG MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

G 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHFGK MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHFGKH MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHFRKH MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHFVKH MANUAL TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

V 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHXDK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHXGGG CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

G 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHXGK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHXGKH CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP211L-BHMGKW MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

G 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP211L-BHMNKW MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

N 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP211L-BHMRKW MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

R 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 MXPA11L-BHFGBW MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

G M15AFKS1500CC 12-VALVE DOHC مشاهده
213 MXPA11L-BHFNBW MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

N M15AFKS1500CC 12-VALVE DOHC مشاهده
213 MXPA11L-BHFSBW MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

S M15AFKS1500CC 12-VALVE DOHC مشاهده
213 MXPA11L-BHXGBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

G M15AFKS1500CC 12-VALVE DOHC مشاهده
213 MXPA11L-BHXNBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

N M15AFKS1500CC 12-VALVE DOHC مشاهده
213 MXPA11L-BHXSBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

S M15AFKS1500CC 12-VALVE DOHC مشاهده
213 MXPH11L-BHXGBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

G M15AFXE1500CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 MXPH11L-BHXNBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

N M15AFXE1500CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 MXPH11L-BHXRBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

R M15AFXE1500CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 MXPH11L-BHXSBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

S M15AFXE1500CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEFDGG MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

D 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEFDK MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEFGGG MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

G 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEFGK MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEFGKH MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEFRGG MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

R 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEFRKH MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEXDGG CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

D 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEXDK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEXGGG CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

G 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEXGK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEXGKH CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEXRGG CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

R 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HEXVGG CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2020-2021

2020

V 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP211L-CHMNKW 2021-2021

مشاهده
213 KSP211L-CHMRKW 2021-2021

مشاهده
213 MXPH11L-CHXNBW 2021-2021

مشاهده
213 MXPH11L-CHXRBW 2021-2021

مشاهده
213 MXPH11L-CHXSBW 2021-2021

مشاهده
213 NSP151L-HHFRGG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

R 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHXRGG CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2021-2021

R 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP130L-CHMGKW MANUAL TRANSMISSION 2011-...

201120122013201420152016201720182019

LOUNG 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP130L-CHMNKW MANUAL TRANSMISSION 2011-...

201120122013201420152016201720182019

ACTIV 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP130L-CHMRKW MANUAL TRANSMISSION 2011-...

201120122013201420152016201720182019

STD 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NHP130L-CHXGBW AUTOMATIC TRANSMISSION 2012-...

20122013201420152016201720182019

LOUNG 1NZFXE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NHP130L-CHXNBW AUTOMATIC TRANSMISSION 2012-...

20122013201420152016201720182019

ACTIV 1NZFXE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CHFGBW MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

G 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CHFNBW MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

N 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CHFRBW MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

R 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CHXGBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-...

201720182019

G 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CHXNBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-...

201720182019

N 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHXRKU CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
559019 NSP151L-AHXGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

GX 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
559019 NSP151L-CEXGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2018-...

20182019

GX 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-AHXGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AEMRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

RS 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AEXRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

RS 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-CEMRKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2018-...

20182019

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AHXRKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2016-...

2016201720182019

RS 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-CEXRKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2018-...

20182019

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEMNKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEMRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEXGKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEXNKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEXRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHXGKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2016-...

2016201720182019

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHXNKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2016-...

2016201720182019

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHXRKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2016-...

2016201720182019

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP130L-CGMNKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2019

20112012201320142015201620172018

ACTIV 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP130L-CGMRKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2019

20112012201320142015201620172018

STD 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CGFNBW MANUAL TRANSMISSION 2017-2019

20172018

N 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CGFRBW MANUAL TRANSMISSION 2017-2019

20172018

R 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CGXNBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2019

20172018

N 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-DEMDKM MANUAL TRANSMISSION 2018-2019

2018

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-DEMRKM MANUAL TRANSMISSION 2018-2019

2018

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-DEXRKM CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2019

2018

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-EEMDKU MANUAL TRANSMISSION 2018-2019

2018

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-DEXDKM CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2019-2019

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-DEMGKM MANUAL TRANSMISSION 2019-2019

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-DEXGKM CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2019-2019

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-EEMRKU MANUAL TRANSMISSION 2019-2019

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-EEXGKU CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2019-2019

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-EEXRKU CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2019-2019

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHXVGG CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2019

2018

V 2NRFBE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-HHXVKH CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2018-2019

2018

V 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NLP130L-CGFNXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2018

2011201220132014201520162017

ACTIV 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CGFRXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2018

2011201220132014201520162017

STD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CHFGXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2018

2011201220132014201520162017

LOUNG 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CHFNXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2018

2011201220132014201520162017

ACTIV 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CHFRXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2018

2011201220132014201520162017

STD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CHFSXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2018

2011201220132014201520162017

STYLE 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NHP130L-CHXSBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2018

2017

S 1NZFXE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CHFSBW MANUAL TRANSMISSION 2017-2018

2017

S 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP131L-CHXSBW CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2018

2017

S 2NRFKE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-BEMDKM MANUAL TRANSMISSION 2017-2018

2017

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-BEMDKU MANUAL TRANSMISSION 2017-2018

2017

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-BEMRKM MANUAL TRANSMISSION 2017-2018

2017

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-BEXRKM CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2018

2017

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHXGKR CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2018

20162017

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHXRKR CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2018

20162017

R 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHXVKR CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-2018

20162017

V 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CGFNKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

ACTIV 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CGFRKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

STD 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CGXNKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

ACTIV 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CHFGKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

LOUNG 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CHFNKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

ACTIV 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CHFRKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

STD 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CHFSKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

STYLE 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CHXGKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

LOUNG 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CHXNKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

ACTIV 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CHXSKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2011-2017

201120122013201420152016

STYLE 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-BEMDK MANUAL TRANSMISSION 2017-2017

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-BEMRK MANUAL TRANSMISSION 2017-2017

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-BEXDK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2017

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-BEXGK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2017

G 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-BEXRK CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2017-2017

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-BEMDK MANUAL TRANSMISSION 2017-2017

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-BEMGK MANUAL TRANSMISSION 2017-2017

G 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP150L-AHMDK MANUAL TRANSMISSION 2016-2017

2016

D 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP151L-AHMDK MANUAL TRANSMISSION 2016-2017

2016

D 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
559019 NSP151L-AHXRKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

GX 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
559019 NSP151L-BEXGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

GX 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
559019 NSP151L-BEXRKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

GX 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
559019 NSP151L-CEXRKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

GX 2NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-AHXRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-BEMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-BEMRKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-BEXDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-BEXGKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-BEXRKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-CEMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-CEXDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
5590190 NSP150L-CEXGKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2017

2016

XEI 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHMDK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPDK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPGKM 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPGKR 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP150L-AHPGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

DLX 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEMDK MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

D 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEMGK MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPRKR 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEMGKM MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP150L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

DLX 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEMRK MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPVKR 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPDK AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

D 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP151L-AHMDK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

S 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPGK AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPGKM AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPGKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPRK AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPRKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEMDK MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

D 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEMDKM MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

D 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEMDKV MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

D 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEMRK MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEMRKM MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEMRKV MANUAL TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEPDK AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

D 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEPDKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2016

201320142015

D 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEMRKU MANUAL TRANSMISSION 2015-2016

2015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPDKR AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2016

2015

D 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPGKU AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2016

2015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPRKR AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2016

2015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-BEPVKR AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2016

2015

V 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-CEPGKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2016

2015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP150L-CEPRKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2016

2015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEMDKU MANUAL TRANSMISSION 2015-2016

2015

D 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-AHMRK MANUAL TRANSMISSION 2014-2016

20142015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-AHMRKM MANUAL TRANSMISSION 2014-2016

20142015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-AHPGK AUTOMATIC TRANSMISSION 2014-2016

20142015

G 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-AHPGKU AUTOMATIC TRANSMISSION 2014-2016

20142015

G 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-AHPGKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2014-2016

20142015

G 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-AHPRK AUTOMATIC TRANSMISSION 2014-2016

20142015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-AHPRKM AUTOMATIC TRANSMISSION 2014-2016

20142015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-AHPRKU AUTOMATIC TRANSMISSION 2014-2016

20142015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-AHPRKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2014-2016

20142015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AHMRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

RS 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AHPNKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

RS 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AHPRKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

RS 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHMNKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHMRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHPGKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHPNKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHPRKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

RS 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP130L-CGMGKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2015

2011201220132014

LOUNG 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NLP130L-CGFGXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2015

2011201220132014

LOUNG 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CGFSXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2015

2011201220132014

STYLE 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NSP130L-CGFGKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2015

2011201220132014

LOUNG 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CGFSKW MANUAL TRANSMISSION 2011-2015

2011201220132014

STYLE 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CGXGKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2011-2015

2011201220132014

LOUNG 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP130L-CGXSKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2011-2015

2011201220132014

STYLE 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEPGK AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2015

20132014

G 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEPGKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2015

20132014

G 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEPRK AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2015

20132014

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEPRKM AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2015

20132014

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-BEPRKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2013-2015

20132014

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-CEMDKV MANUAL TRANSMISSION 2015-2015

D 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-CEMRKV MANUAL TRANSMISSION 2015-2015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-CEPDKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2015

D 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-CEPGKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2015

G 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP151L-CEPRKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2015

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP130L-AHMRKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

GX 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP130L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

GL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP130L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

GX 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP131L-AGMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

GL 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP131L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

GL 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP131L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

GL 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP131L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

GL 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP131L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

GX 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NLP130L-CGLGXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2014

201120122013

LOUNG 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CGLNXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2014

201120122013

ACTIV 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CGLSXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2014

201120122013

STYLE 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CHLGXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2014

201120122013

LOUNG 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CHLNXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2014

201120122013

ACTIV 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP130L-CHLSXW MANUAL TRANSMISSION 2011-2014

201120122013

STYLE 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NCP91L-AHPVKR CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2009-2014

20092010201120122013

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP130L-AGMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP130L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP130L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP93L-BEMRK MANUAL TRANSMISSION 2006-2013

2006200720082009201020112012

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP93L-BEPRK AUTOMATIC TRANSMISSION 2006-2013

2006200720082009201020112012

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP93L-BEMRKV MANUAL TRANSMISSION 2007-2013

200720082009201020112012

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP93L-BEPRKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2007-2013

200720082009201020112012

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AHMGKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

STD 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AHPGKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

STD 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP91L-AHMHKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

STD 1ZRFE1600CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP91L-AHPHKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

STD 1ZRFE1600CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP92L-BEMRKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

SE 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP92L-BEPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP92L-BEPRKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

SE 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP92R-BEMRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP92R-BEPRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP130L-AHMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2012

2011

ACTV 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP130L-AHMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2012

2011

R 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP130L-AHFNKW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2012

2011

ACTV 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP130L-AHFRKW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2012

2011

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP130L-AHXNKW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2011-2012

2011

ACTV 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AGMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

RS 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

RS 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

RS 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

RS 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP91L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

VX 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP90L-CHMGKW MANUAL TRANSMISSION 2005-2011

200520062007200820092010

SOL 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP90L-CHMRKW MANUAL TRANSMISSION 2005-2011

200520062007200820092010

TRSTD 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP90L-CGMGKW MANUAL TRANSMISSION 2006-2011

20062007200820092010

SOL 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP90L-CGMRKW MANUAL TRANSMISSION 2006-2011

20062007200820092010

TRSTD 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NLP90L-CGFGXW MANUAL TRANSMISSION 2008-2011

200820092010

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP90L-CGFRXW MANUAL TRANSMISSION 2008-2011

200820092010

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP90L-CHFGXW MANUAL TRANSMISSION 2008-2011

200820092010

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP90L-CHFRXW MANUAL TRANSMISSION 2008-2011

200820092010

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NSP90L-CGFGKW MANUAL TRANSMISSION 2008-2011

200820092010

SOL 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP90L-CGFRKW MANUAL TRANSMISSION 2008-2011

200820092010

TRSTD 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP90L-CHFGKW MANUAL TRANSMISSION 2008-2011

200820092010

SOL 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP90L-CHFRKW MANUAL TRANSMISSION 2008-2011

200820092010

TRSTD 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NLP90L-CGLGXW MANUAL TRANSMISSION 2009-2011

20092010

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP90L-CHLGXW MANUAL TRANSMISSION 2009-2011

20092010

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NSP90L-CGLGKW MANUAL TRANSMISSION 2009-2011

20092010

SOL 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NSP90L-CHLGKW MANUAL TRANSMISSION 2009-2011

20092010

SOL 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP90L-AGFVKW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

TS 2ZRFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP90L-AHFVKW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

TS 2ZRFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP90L-CHGGKW MANUAL TRANSMISSION 2005-2010

20052006200720082009

SOL 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP90L-CGGGKW MANUAL TRANSMISSION 2006-2010

2006200720082009

SOL 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP91L-AHMSKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

RS 1ZRFE1600CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP91L-AHPSKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

RS 1ZRFE1600CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHMRKM CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2007-2009

20072008

E 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHPGKR CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2006-2009

200620072008

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHPRKM CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2007-2009

20072008

E 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHPRKR CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2006-2009

200620072008

E 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP90L-AGMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

SOL 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP90L-AGMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

STD 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP90L-AHMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

SOL 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP90L-AHMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

STD 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP90L-AGMVKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

TS 2ZRFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP90L-AHMVKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

TS 2ZRFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KSP90L-CHGRKW MANUAL TRANSMISSION 2005-2008

200520062007

TRSTD 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NLP90L-CHGGXW MANUAL TRANSMISSION 2005-2008

200520062007

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP90L-CHMGXW MANUAL TRANSMISSION 2005-2008

200520062007

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP90L-CHMRXW MANUAL TRANSMISSION 2005-2008

200520062007

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 SCP90L-CHGGKW MANUAL TRANSMISSION 2005-2008

200520062007

SOL 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP90L-CHMGKW MANUAL TRANSMISSION 2005-2008

200520062007

SOL 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP90L-CHMRKW MANUAL TRANSMISSION 2005-2008

200520062007

TRSTD 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NLP90L-CGGGXW MANUAL TRANSMISSION 2006-2008

20062007

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP90L-CGMGXW MANUAL TRANSMISSION 2006-2008

20062007

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP90L-CGMRXW MANUAL TRANSMISSION 2006-2008

20062007

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 SCP90L-CGGGKW MANUAL TRANSMISSION 2006-2008

20062007

SOL 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP90L-CGMGKW MANUAL TRANSMISSION 2006-2008

20062007

SOL 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP90L-CGMRKW MANUAL TRANSMISSION 2006-2008

20062007

TRSTD 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP92L-BEMRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AGMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP90L-AHMRKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

VX 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP90L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

VX 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP11L-BEMRKV MANUAL TRANSMISSION 2000-2006

200020012002200320042005

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP11L-BEPRKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2000-2006

200020012002200320042005

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP13L-AGMVKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

TS 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP13L-AHMVKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

TS 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NLP10L-AGMGXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NLP10L-AGMRXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NLP10L-AHMGXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NLP10L-AHMRXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 SCP10L-CGMGKW MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

SOL 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP10L-CGMRKW MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

TRSTD 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP10L-CHMGKW MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

SOL 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP10L-CHMRKW MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

TRSTD 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP12L-CGMGKW MANUAL TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

SOL 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP12L-CGPGKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

SOL 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP12L-CHMGKW MANUAL TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

SOL 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP12L-CHPGKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

SOL 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NLP10L-CGMGXW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP10L-CGMRXW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP10L-CHMGXW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP10L-CHMRXW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 SCP10L-CGGGKW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

SOL 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP10L-CGGRKW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

TRSTD 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP10L-CGMBKW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

TSGS 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP10L-CHGGKW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

SOL 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP10L-CHGRKW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

TRSTD 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP12L-CGMRKW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

TRSTD 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP12L-CHMRKW MANUAL TRANSMISSION 2003-2005

20032004

TRSTD 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP20L-CHMGKW MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP20L-CHMNKW MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

LUNA 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP20L-CHPGKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP20L-CHPNKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

LUNA 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP21L-CHMGKW MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

SOL 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP21L-CHMNKW MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

LUNA 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP22L-CHMRKW MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

STD 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP11L-BEMRK MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP11L-BEPRK AUTOMATIC TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP12L-BEMRK MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NCP12L-BEPRK AUTOMATIC TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 NLP20L-CHMGXW MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP20L-CHMNXW MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

LUNA 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 NLP22L-CHMRXW MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

STD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 SCP10L-CGMNKW MANUAL TRANSMISSION 2001-2003

20012002

LUNA 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP10L-CHMNKW MANUAL TRANSMISSION 2001-2003

20012002

LUNA 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP12L-CGMNKW MANUAL TRANSMISSION 2002-2003

2002

LUNA 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 SCP12L-CHMNKW MANUAL TRANSMISSION 2002-2003

2002

LUNA 2SZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AGMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AGMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

LUNA 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AGPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

LUNA 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NLP10L-AGMNXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2002

2001

LUNA 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NLP10L-AHMNXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2002

2001

LUNA 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 SCP10L-AGMBKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

TSGS 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AGMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AGMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

LUNA 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AGMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

TRSTD 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AHMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AHMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

LUNA 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AHMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

TRSTD 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AGMRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHMRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

RS 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده