راوفور
راوفور
کد مدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:

کاتالوگ خودرو

pr کد مدل: گیربکس: سال: تیپ: موتور: عملیات
2100116 AVA44L-ANXGBK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

LIMD 2ARFXE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA49L-ANFXY 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 AVA44L-ANXMBK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

XLE 2ARFXE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA49L-ANTGY 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 AVA44L-ANXSBK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2016-...

2016201720182019

SE 2ARFXE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA49L-ANTMY 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

M 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA49L-ANTXY 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ASA42L-ANFXK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

X 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-ANTGK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

G 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-ANTMK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

M 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANTMKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

M 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-ANTXK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

X 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-ANFXK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

X 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-CNTMKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

XLE 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-ANTGK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

G 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-CNTGKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

LIMD 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-ANTMK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

M 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-CNTMKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

XLE 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA44L-ANTMKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

M 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-CNTSKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

SE 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA49L-ANFGY 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA49L-ANFMY 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

M 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ASA42L-ANFMK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

M 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANFMKV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

M 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-ANFMK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

M 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-CNTGKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

LIMD 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-CNTSKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

SE 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANFXKV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

X 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANTGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

G 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANTXKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

X 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA44L-ANFXKV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

X 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-CNTXKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2015

20132014

LE 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA44L-ANTGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

G 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-CNTXKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2015

20132014

LE 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA30L-AWPXKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANMXK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA33L-ANPGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

G 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

G 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA33L-ANPXKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA38L-ANMXK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA38L-ANMXKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA38L-ANPGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA38L-ANPXK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA38L-ANPXKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA30L-AWFGYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWFGRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWFGXW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFHV:2200CC DIESEL مشاهده
2100116 ALA30L-BWFGYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWFXRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWFXYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWTGXW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFHV:2200CC DIESEL مشاهده
2100116 ALA35L-BWFGRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-BWFGYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-BWFXRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-BWFXYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ZSA30L-BWFGPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-BWFXPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-BWXGPW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2010-2012

20102011

G 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-BWXXPW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2010-2012

20102011

X 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-ANPGKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

LIMD 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-ANPSKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

SPO 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-ANPXKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA35L-BWFGPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA35L-BWFXPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-ANASKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

SPO 2GRFE:3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-CNPGKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

LIMD 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-CNPSKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

SPO 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-CNPXKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

STD 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA38L-CNPGKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

LIMD 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA38L-CNPSKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

SPO 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA38L-CNPXKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

STD 2ARFE:2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-CNAGKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

LIMD 2GRFE:3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-CNASKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

SPO 2GRFE:3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-CNAXKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

STD 2GRFE:3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA38L-CNAGKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

LIMD 2GRFE:3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA38L-CNASKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

SPO 2GRFE:3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA38L-CNAXKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

STD 2GRFE:3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA30L-AWFGRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-AWFXRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-AWTGXW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

G 2ADFHV:2200CC DIESEL مشاهده
2100116 ALA35L-AWFGRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-AWFGYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

G 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-AWFXRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-AWFXYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ZSA30L-AWFGPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

G 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-AWFXPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

X 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-AWXGPW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2008-2010

20082009

G 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-AWXXPW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2008-2010

20082009

X 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA35L-AWFGPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

G 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA35L-AWFXPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

X 3ZRFAE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA30L-AWMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA30L-AWMXKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA30L-AWPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA31L-AWPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

G 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA33L-ANMXKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPGK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPXK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA38L-ANPGK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA30L-AWFGXW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 2ADFHV:2200CC DIESEL مشاهده
2100116 ALA30L-AWFXYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 2ADFTV:2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ACA33L-ANPGKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

LIMD 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPSKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

SPO 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPXKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-ANAGKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

LIMD 2GRFE:3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-ANAXKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

X 2GRFE:3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA20L-AZPNKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2003-2005

20032004

ALPHA 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA21L-AWMNKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

DLX 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWMNKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2003-2005

20032004

ALPHA 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWPNK CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2003-2005

20032004

ALPHA 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA21L-AWPNKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

DLX 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWPNKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2003-2005

20032004

ALPHA 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZCA25L-AZMNKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2003-2005

20032004

ALPHA 1ZZFE:1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA23L-AWMNKK CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2003-2005

20032004

G 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA23L-AWPNKK CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2003-2005

20032004

X 2AZFE:2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA20L-AZMNK CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2000-2003

200020012002

ALPHA 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA20L-AZMNKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

DLX 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA20L-AZMNKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2000-2003

200020012002

ALPHA 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA20L-AZPNKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

SR 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWMNK CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2000-2003

200020012002

ALPHA 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 CLA20L-AZMNYW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2001-2003

20012002

ALPHA 1CDFTV:2000CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 CLA21L-AWMNYW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2001-2003

20012002

ALPHA 1CDFTV:2000CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ZCA26L-AWMNKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2000-2003

200020012002

ALPHA 1ZZFE:1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWMNKK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

G 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWPNKK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

X 1AZFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AKMGKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 1997-2000

199719981999

ALPHA 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AKPGKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 1997-2000

199719981999

ALPHA 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 SXA10L-AZMGKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

DLX 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 SXA10L-AZPGKV 10FC:ATM, 10-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

DLX 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 SXA11L-AWMGKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

DLX 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA11L-AWMGKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 1997-2000

199719981999

ALPHA 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 SXA11L-AWPGKV 10FC:ATM, 10-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

DLX 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA11L-AWPGKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 1997-2000

199719981999

ALPHA 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AZMGK CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 1994-1997

199419951996

ALPHA 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AZMGKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 1994-1997

199419951996

ALPHA 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AZPGK CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 1994-1997

199419951996

ALPHA 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AZPGKW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 1994-1997

199419951996

ALPHA 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA11L-AWMGK CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 1995-1997

19951996

ALPHA 3SFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده