پریوس
پریوس
کد مدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:

کاتالوگ خودرو

pr کد مدل: گیربکس: سال: تیپ: موتور: عملیات
213 ZVW55L-AHXEBW 2018-2021

201820192020

2ZRFXE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ZVW50L-AHXEBV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

TOU 2ZRFXE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100112 ZVW50L-AHXEBW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2015-...

20152016201720182019

S 2ZRFXE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100112 ZVW52L-AHXEBW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

BASE 2ZRFXE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100112 ZVW40L-AWXEBW CVT:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2012-2014

20122013

ALPHA 2ZRFXE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100112 ZVW30L-AHXEBW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2009-2012

200920102011

S 2ZRFXE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100112 ZVW35L-BHXEBW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2009-2010

2009

E 2ZRFXE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100112 NHW20L-AHEEBC CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2005-2009

2005200620072008

S 1NZFXE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100112 NHW20L-AHEEBW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

DLX 1NZFXE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100112 NHW11L-AEEEBW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

DLX 1NZFXE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده