پرویا
پرویا
کد مدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:

کاتالوگ خودرو

pr کد مدل: گیربکس: سال: تیپ: موتور: عملیات
2100117 ACR50L-GFXGK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2016

2012201320142015

GL 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACR50L-GRPDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2016

2012201320142015

DLX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 GSR50L-GFTGK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2016

2012201320142015

GL 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GSR50L-GFTGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2016

2012201320142015

GL 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 ACR50L-GRPDK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

DLX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 ACR50L-GFPGK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

GL 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACR50L-GFPGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

GL 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 ACR30L-MFMDKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

DX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACR30L-MFSEKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

GL 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACR30L-MRSDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

DX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 CLR30L-MDMDTW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

DX 1CDFTV2000CC DIESEL TURBO مشاهده
2100117 ACR30L-MDMDKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

DX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 ACR30L-MDSDKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

DX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 ACR30L-MFSDKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

DX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 ACR30L-MFSEK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

GL 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 ACR30L-MRMDKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

DX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 ACR30L-MRSDK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

DX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 ACR30L-MRSDKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

DX 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 CLR30L-MFMDTW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2003

20012002

DX 1CDFTV2000CC DIESEL TURBO مشاهده
2100117 CLR30L-MRMDTW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2003

20012002

DX 1CDFTV2000CC DIESEL TURBO مشاهده
2100117 TCR10L-RFSGK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1993-1999

199319941995199619971998

GL 2TZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 TCR10L-RFSGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1994-1999

19941995199619971998

GL 2TZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 TCR10L-RRMDKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1993-1999

199319941995199619971998

XL 2TZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 TCR11L-RRMGKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1993-1999

199319941995199619971998

GL 2TZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 TCR20L-RFMDKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1993-1999

199319941995199619971998

XL 2TZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 TCR21L-RFMGKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1993-1999

199319941995199619971998

GL 2TZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100117 TCR11L-RRSGKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1990-1993

199019911992

GL 2TZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده