پرادو
پرادو
کد مدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:

کاتالوگ خودرو

pr کد مدل: گیربکس: سال: تیپ: موتور: عملیات
213 GRJ150L-GKFEK MANUAL TRANSMISSION 2009-2021

200920102011201220132014201520162017201820192020

1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 LJ150L-GKMEE MANUAL TRANSMISSION 2009-2021

200920102011201220132014201520162017201820192020

5LE3000CC DIESEL مشاهده
213 TRJ150L-GKMEK MANUAL TRANSMISSION 2009-2021

200920102011201220132014201520162017201820192020

2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ150L-GKTEK AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2021

201520162017201820192020

1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TRJ150L-GKTEK AUTOMATIC TRANSMISSION 2015-2021

201520162017201820192020

2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GDJ150L-GKFEY MANUAL TRANSMISSION 2020-2021

2020

1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GDJ150L-GKTEY AUTOMATIC TRANSMISSION 2020-2021

2020

1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GDJ150L-GKTEYV AUTOMATIC TRANSMISSION 2020-2021

2020

1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDJ150L-GKAEY AUTOMATIC TRANSMISSION 2009-...

20092010201120122013201420152016201720182019

1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDJ150L-GKFEY MANUAL TRANSMISSION 2009-...

20092010201120122013201420152016201720182019

1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GRJ150L-GKFEKV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GRJ150L-GKTEKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 KDJ150L-GKAEYV 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
0 TRJ150L-GKMEKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRJ150L-GKTEKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRJ155L-GJTEKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KDJ155L-GJAEYW AUTOMATIC TRANSMISSION 2009-2016

2009201020112012201320142015

1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDJ155L-GJFEYW MANUAL TRANSMISSION 2009-2016

2009201020112012201320142015

1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
0 TRJ150L-GKPEKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2015

20132014

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ150L-GKAEK AUTOMATIC TRANSMISSION 2009-2015

200920102011201220132014

1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TRJ150L-GKPEK AUTOMATIC TRANSMISSION 2009-2015

200920102011201220132014

2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ150L-GKAEKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2009-2015

200920102011201220132014

1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GRJ150L-GKAEKV 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2013

201020112012

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRJ155L-GJPEKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2013

2009201020112012

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 KDJ150L-GKFEYV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GRJ120L-GKAEKC AUTOMATIC TRANSMISSION 2004-2010

200420052006200720082009

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ120L-GKAGKC AUTOMATIC TRANSMISSION 2006-2010

2006200720082009

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRJ120L-GKMEKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2004-2009

20042005200620072008

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRJ120L-GKPEKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2004-2009

20042005200620072008

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRJ125L-GJPEKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2004-2009

20042005200620072008

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KZJ120L-GKMGT MANUAL TRANSMISSION 2002-2009

2002200320042005200620072008

VX 1KZTE3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KZJ120L-GKPGT AUTOMATIC TRANSMISSION 2002-2009

2002200320042005200620072008

VX 1KZTE3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LJ120L-GKMEE MANUAL TRANSMISSION 2002-2009

2002200320042005200620072008

GX 5LE3000CC DIESEL مشاهده
213 LJ125L-GJMEE MANUAL TRANSMISSION 2002-2009

2002200320042005200620072008

GX 5LE3000CC DIESEL مشاهده
213 GRJ120L-GKAGK AUTOMATIC TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ120L-GKFGK MANUAL TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TRJ120L-GKMEK MANUAL TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TRJ120L-GKPEK AUTOMATIC TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TRJ125L-GJMEK MANUAL TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ120L-GKAEKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ125L-GJAEKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KDJ120L-GKAEYW AUTOMATIC TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDJ120L-GKFEYW MANUAL TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDJ125L-GJAEYW AUTOMATIC TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDJ125L-GJFEYW MANUAL TRANSMISSION 2004-2009

20042005200620072008

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GRJ120L-GKAGKV 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2004-2009

20042005200620072008

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GRJ120L-GKFGKV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2004-2009

20042005200620072008

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GRJ125L-GJAGKV 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2004-2009

20042005200620072008

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 RZJ125L-GJMEKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2004

20022003

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 RZJ125L-GJPEKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2004

20022003

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZJ120L-GKMEK MANUAL TRANSMISSION 2002-2004

20022003

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZJ120L-GKPEK AUTOMATIC TRANSMISSION 2002-2004

20022003

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZJ125L-GJMEK MANUAL TRANSMISSION 2002-2004

20022003

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZJ125L-GJPEK AUTOMATIC TRANSMISSION 2002-2004

20022003

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 KDJ120L-GKMEYW MANUAL TRANSMISSION 2002-2004

20022003

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDJ120L-GKPEYW AUTOMATIC TRANSMISSION 2002-2004

20022003

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDJ125L-GJMEYW MANUAL TRANSMISSION 2002-2004

20022003

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDJ125L-GJPEYW AUTOMATIC TRANSMISSION 2002-2004

20022003

GX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GRJ120L-GKMGK MANUAL TRANSMISSION 2003-2004

2003

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ120L-GKPEKC AUTOMATIC TRANSMISSION 2003-2004

2003

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ120L-GKPGK AUTOMATIC TRANSMISSION 2003-2004

2003

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ125L-GJPGK AUTOMATIC TRANSMISSION 2003-2004

2003

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ120L-GKPEKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2003-2004

2003

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GRJ125L-GJPEKW AUTOMATIC TRANSMISSION 2003-2004

2003

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GRJ120L-GKMGKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2004

2003

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GRJ120L-GKPGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2004

2003

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GRJ125L-GJPGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2004

2003

VX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 RZJ120L-GKMEKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2004

20022003

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 RZJ120L-GKPEKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2004

20022003

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 RZJ95L-GKMNKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2003

1999200020012002

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 VZJ95L-GKPEKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2003

1999200020012002

VX 5VZFE3400CC EFI مشاهده
0 RZJ95L-GKPNKV 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

GX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 VZJ90L-GJMEKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

VX 5VZFE3400CC EFI مشاهده
0 VZJ95L-GKMEKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

VX 5VZFE3400CC EFI مشاهده
0 RZJ95L-GKMNUV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1996-1999

199619971998

GX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده