هایلوکس
هایلوکس
کد مدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:

کاتالوگ خودرو

pr کد مدل: گیربکس: سال: تیپ: موتور: عملیات
0 GGN125L-DTTMKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

GLI 1GRFE:4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GUN112L-BTMLYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

XLI 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN112L-BTMSYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GLI 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-BTMLYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

TOU 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-BTMSYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GD 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-DTMLYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

TOU 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-DTMMYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GD 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-DTMSYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GL 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-BTFLHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GLX 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-BTFSHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

SE 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTFLHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GL 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTFMHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GLX 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTFSHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

SE 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTTLHV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

TOU 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTTMHV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GD 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTTSHV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GL 2GDFTV:2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN126L-DTFMHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

GLX 1GDFTV:2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN126L-DTTMHV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

SE 1GDFTV:2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN112L-BTMLYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GL 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
888001 TGN126L-BTMLKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-BTMSKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTMLKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTMMKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTMSKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

GX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTTLKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTTMKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTTSKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

GX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
200787 KUN125L-DTFMYV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

STD 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN112L-BTMSYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

GLX 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
200787 KUN125L-DTFLYV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

GX 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 TGN16L-PRPSKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2015

2011201220132014

SR 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 KUN10L-TRMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

DLX 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN25L-PRMDHV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

DLX 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 TGN16L-PRPDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

DLX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 KUN15L-PRMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN15L-TRMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

DLX 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN15L-TRMDYV3 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

DLX 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 TGN10L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 1TRFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN11L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN15L-PRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 1TRFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN15L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 1TRFE:2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-PRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-PRMSKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

SR 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-TRMDKV3 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

DLX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-TRMSKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

SR 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN26L-PRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN26L-PRPDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

DLX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN26L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 LN141L-TRMDSV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3L:2800CC DIESEL مشاهده
0 LN166L-PRMDSV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3L:2800CC DIESEL مشاهده
0 RZN142L-TRMDSV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 1RZ:2000CC مشاهده
0 RZN144L-TRMDKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE:2700CC EFI مشاهده
0 RZN144L-TRMSKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

SR 3RZFE:2700CC EFI مشاهده
0 RZN147L-PRMDSV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 1RZ:2000CC مشاهده
0 RZN147L-TRMDSV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 1RZ:2000CC مشاهده
0 RZN149L-PRMDKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE:2700CC EFI مشاهده
0 RZN149L-PRMSKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

SR 3RZFE:2700CC EFI مشاهده
0 RZN149L-TRMSKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

SR 3RZFE:2700CC EFI مشاهده
20 RZN169L-PRMDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE:2700CC EFI مشاهده
0 RZN169L-TRMDKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE:2700CC EFI مشاهده
8900123 RZN169L-PRMDK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE:2700CC EFI مشاهده
0 LN146L-PRMDSV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3L:2800CC DIESEL مشاهده
0 RZN144L-TRMDUV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3RZF:2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN144L-TRMSUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

SR 3RZF:2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN149L-PRMDUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3RZF:2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN149L-PRMSUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

SR 3RZF:2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN149L-TRMSUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

SR 3RZF:2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN169L-PRMDUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3RZF:2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN169L-TRMDUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3RZF:2700CC CBR DOHC مشاهده
2100122 RN90L-CRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1992-1997

19921993199419951996

DLX 22R:2400CC مشاهده
2100122 RN90L-CRMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1992-1997

19921993199419951996

SR5 22R:2400CC مشاهده
2100122 YN81L-TRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3Y:2000CC مشاهده
2100122 YN86L-PRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 3Y:2000CC مشاهده
2100122 YN86L-PRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3Y:2000CC مشاهده
2100122 YN86L-TRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 3Y:2000CC مشاهده
2100122 YN86L-TRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3Y:2000CC مشاهده
2100122 RN105L-TRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 22R:2400CC مشاهده
2100122 LN81L-TRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3L:2800CC DIESEL مشاهده
2100122 LN86L-TRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3L:2800CC DIESEL مشاهده
2100122 RN80L-TRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 22R:2400CC مشاهده
2100122 RN85L-PRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 22R:2400CC مشاهده
2100122 RN85L-PRMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

SR5 22R:2400CC مشاهده
2100122 RN85L-TRMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1990-1991

1990

SR5 22R:2400CC مشاهده
2100122 RN105L-PRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1991

198819891990

DLX 22R:2400CC مشاهده
2100122 RN135L-GKMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1989-1991

19891990

SR5 22R:2400CC مشاهده
2100122 LN86L-PRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1990-1991

1990

STD 3L:2800CC DIESEL مشاهده
2100122 RN125L-GKMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1989-1991

19891990

DLX 22R:2400CC مشاهده
2100122 RN80L-TRMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1990-1991

1990

SR5 22R:2400CC مشاهده
2100122 YN81L-TRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 3Y:2000CC مشاهده
2100122 YN86L-PRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 3Y:2000CC مشاهده
2100122 YN86L-TRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 3Y:2000CC مشاهده
2100122 RN80L-TRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 22R:2400CC مشاهده
2100122 RN85L-PRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 22R:2400CC مشاهده