هایلوکس
هایلوکس
کد مدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:

کاتالوگ خودرو

pr کد مدل: گیربکس: سال: تیپ: موتور: عملیات
213 GGN125L-DGTHKG AUTOMATIC TRANSMISSION 2018-2021

201820192020

H 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GGN125L-DGTHKF AUTOMATIC TRANSMISSION 2019-2021

20192020

H 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GGN125L-DLTMKL AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GGN25L-PRASKL 2005-2021

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

SR 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN127L-DLMSML 2021-2021

مشاهده
213 TGN136L-DLTSKL MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GGN125L-DTTHKV AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GUN112L-BTMLXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN112L-BTMSXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BNMLXN MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMLX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMLXM3 MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMLXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMLXV3 MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMSX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMSXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMSXV3 MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DNMLXN MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMHXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMLX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMLXM MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMLXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMSX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMSXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BGFLXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BGFLXG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BGFLXG3 MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BNFLXN MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BNFLXN3 MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BNFSXN MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BTFLXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BTFLXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-CNFSXN MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-CTFHX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-CTFSX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DGFLXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN26L-PRMDKL 2005-2021

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GUN125L-DGFLXG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DGFSXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN26L-PRMSKL 2005-2021

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GUN125L-DGFSXG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DGTSXF AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DKFLXK 2021-2021

2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DKFSXK 2021-2021

2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN36L-PRPDKL 2005-2021

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GUN125L-DNFHXN MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DNFLXN MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DNFSXN MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DNTSXN AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFHX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFHXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFLX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFLXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFLXM MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFLXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFSX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFSXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFSXU MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFSXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTTHXV AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTTLXV AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTTSXF AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTTSXV AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-BGFLXG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-BGFLXG3 MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DBTHXB 2021-2021

1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFHXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFHXG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFLXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFLXG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFSXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFSXG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTHXF AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTHXG AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTLXF AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

L 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTSXF AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTSXG AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DKTHXK 2021-2021

1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DNTHXN AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFHX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFHXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFHXM MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFHXV MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFLXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFSX MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFSXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTHX AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTHXF AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTHXM AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTHXR AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTHXU AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTHXV AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTLXF AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

L 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTSX AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTSXF AUTOMATIC TRANSMISSION 2021-2021

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-BGFLXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-BGFLXG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-BGFLXG3 MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-BTFLXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DGFLXF MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DGFLXG MANUAL TRANSMISSION 2021-2021

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BNMXYN MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMXYM3 MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DNMXYN MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMLYM MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BGFXHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BGFXHG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BNFSHN MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BTFXHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DGFLHG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DGFSHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DGFSHG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DGFXHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DNFMHN MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DNFXHN MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFMH MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFSH MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFSHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFXH MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFXHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-BGFXJG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-BGFXJG3 MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFHHG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFLJG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

L 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFMHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFMHG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFSHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFSHG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTHHG AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTHJG AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTMHF AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTMHG AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GGN125L-DTTMKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

GLI 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GUN126L-DGTMJG AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN112L-BTMLYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

XLI 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTSJG AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN112L-BTMSYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GLI 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFMHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-BTMLYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

TOU 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFMHM MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-BTMSYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GD 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-DTMLYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

TOU 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFSHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-DTMMYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GD 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFXHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN122L-DTMSYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GL 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTHHU AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-BTFLHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GLX 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTMHF AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-BTFSHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

SE 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTMHM AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTFLHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GL 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-BGFXHG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTFMHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GLX 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTFSHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

SE 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DGFLHG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTTLHV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

TOU 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DGFSHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTTMHV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GD 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DGFSHG MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN125L-DTTSHV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GL 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DGFXHF MANUAL TRANSMISSION 2016-...

2016201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN126L-DTFMHV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

GLX 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 GUN126L-DTTMHV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

SE 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN112L-BTMLYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GL 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BNFXHN MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-CNFSHN MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-CTFMH MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

M 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-CTFSH MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DNFSHN MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DNTSHN AUTOMATIC TRANSMISSION 2017-...

201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFLH MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFSHM MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFXHF MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

X 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTSHF AUTOMATIC TRANSMISSION 2017-...

201720182019

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGTXHF AUTOMATIC TRANSMISSION 2017-...

201720182019

X 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DNTMHN AUTOMATIC TRANSMISSION 2017-...

201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFHH MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFMH MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTHH AUTOMATIC TRANSMISSION 2017-...

201720182019

H 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTMH AUTOMATIC TRANSMISSION 2017-...

201720182019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTSHF AUTOMATIC TRANSMISSION 2017-...

201720182019

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTXHF AUTOMATIC TRANSMISSION 2017-...

201720182019

X 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-BGFXHF MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-BTFXHF MANUAL TRANSMISSION 2017-...

201720182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BNFXHN3 MANUAL TRANSMISSION 2018-...

20182019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DGTSHF AUTOMATIC TRANSMISSION 2018-...

20182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTTSHF AUTOMATIC TRANSMISSION 2018-...

20182019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMSY MANUAL TRANSMISSION 2019-...

2019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMXY MANUAL TRANSMISSION 2019-...

2019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-CTMMY MANUAL TRANSMISSION 2019-...

2019

M 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMMY MANUAL TRANSMISSION 2019-...

2019

M 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMSY MANUAL TRANSMISSION 2019-...

2019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMXY MANUAL TRANSMISSION 2019-...

2019

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFSHU MANUAL TRANSMISSION 2019-...

2019

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-BTFSHV MANUAL TRANSMISSION 2019-...

2019

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-BTTSHV AUTOMATIC TRANSMISSION 2019-...

2019

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTTMHR AUTOMATIC TRANSMISSION 2019-...

2019

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DNFXHN MANUAL TRANSMISSION 2020-...

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
888001 TGN126L-BTMLKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-BTMSKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTMLKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTMMKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTMSKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTTLKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTTMKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-...

20152016201720182019

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
888001 TGN126L-DTTSKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2017-...

201720182019

GX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GUN122L-BTMXH MANUAL TRANSMISSION 2016-2019

201620172018

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-DTMXH MANUAL TRANSMISSION 2017-2019

20172018

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-DTFMHU MANUAL TRANSMISSION 2017-2019

20172018

M 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN122L-BTMSH MANUAL TRANSMISSION 2016-2018

20162017

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN125L-BGFXHG3 MANUAL TRANSMISSION 2016-2018

20162017

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFMJG MANUAL TRANSMISSION 2016-2018

20162017

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DGFSJG MANUAL TRANSMISSION 2016-2018

20162017

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-BGFXHG3 MANUAL TRANSMISSION 2016-2018

20162017

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DTFHH MANUAL TRANSMISSION 2017-2018

2017

H 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DTFLHU MANUAL TRANSMISSION 2017-2018

2017

L 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
200787 KUN125L-DTFMYV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

STD 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN126L-DTFMHU MANUAL TRANSMISSION 2016-2017

2016

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DTFMHM MANUAL TRANSMISSION 2016-2017

2016

M 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DTFSHF MANUAL TRANSMISSION 2016-2017

2016

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DTFSHM MANUAL TRANSMISSION 2016-2017

2016

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN112L-BTMSYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

GLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
200787 KUN125L-DTFLYV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

GX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DTFSHU MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DTFXHF MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

X 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN135L-DTTMHM AUTOMATIC TRANSMISSION 2016-2016

M 2GDFTV2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN136L-DGFMHG MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

M 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN136L-DGFSHG MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 GUN136L-DGFSJG MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 1GDFTV2800CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-BNMXYN MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

X 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-BTMLYV MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

L 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-BTMLYV3 MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

L 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-BTMSY MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-BTMSYV MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-BTMSYV3 MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-BTMXY MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

X 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-CTMLY MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

L 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-CTMMY MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

M 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-DNMXYN MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

X 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-DTMLY MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

L 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-DTMLYV MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

L 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-DTMMY MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

M 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-DTMSY MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-DTMSYV MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN122L-DTMXY MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

X 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN125L-BGFXYF MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

X 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN125L-BNFSYN MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN125L-BTFXYF MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

X 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN125L-CNFSYN MANUAL TRANSMISSION 2016-2016

S 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-PRMSY 2012-2015

201220132014

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-TRMDH 2012-2015

201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-CRMDH 2012-2015

201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-PRPDHN 2012-2015

201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-JRMDY 2012-2015

201220132014

DLX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-JRMSY 2012-2015

201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-JRPSY 2012-2015

201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRADJG 2012-2015

201220132014

DLX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRASJG 2012-2015

201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRASYG 2012-2015

201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRMDJG 2012-2015

201220132014

DLX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRMSJG 2012-2015

201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRMSY 2012-2015

201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRMSYF 2012-2015

201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRPSY 2012-2015

201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-TRMDJG 2012-2015

201220132014

DLX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-TRMDJG3 2012-2015

201220132014

DLX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-PRMDHF 2012-2015

201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-PRMSH 2012-2015

201220132014

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN16L-TRMDK3 2012-2015

201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-PRMDGG 2012-2015

201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-PRMSKF 2012-2015

201220132014

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KUN15L-PRMSYN 2013-2015

20132014

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-PRMSHN 2013-2015

20132014

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-PRPSHM 2013-2015

20132014

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN26L-PRPDKN 2013-2015

20132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-PRPSGG 2013-2015

20132014

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-TRMDK 2013-2015

20132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KUN26L-HRASY 2014-2015

2014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRASYF 2014-2015

2014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
0 TGN16L-PRPSKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2015

2011201220132014

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KUN15L-PRMDYM 2004-2015

20042005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-PRMSYM 2004-2015

20042005200620072008200920102011201220132014

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRMSYM 2004-2015

20042005200620072008200920102011201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRPSYM 2004-2015

20042005200620072008200920102011201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-PRMDY 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-TRMDY 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-PRMDH 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-PRMDHG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-TRMDHG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-TRMDHG3 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRMDYG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRMSYG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRPSYG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-PRMDHG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-TRMDHG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-TRMDHG3 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN36L-PRMDYG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN36L-PRMSYG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LAN15L-PRMDEN 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 5LE3000CC DIESEL مشاهده
213 LAN15L-TRMDEN 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 5LE3000CC DIESEL مشاهده
213 LAN25L-PRMDEN 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 5LE3000CC DIESEL مشاهده
213 LAN25L-TRMDEN 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 5LE3000CC DIESEL مشاهده
213 TGN16L-CRMDK 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN16L-PRMDK 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN16L-PRMDKN 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN16L-TRMDK 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN16L-TRMDKN 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-PRMDK 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-PRMDKG 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-PRMDKN 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-TRMDKL 2005-2015

2005200620072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KUN15L-PRMDYN 2007-2015

20072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-TRMDYN 2007-2015

20072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-FRMDH 2007-2015

20072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-HRMDH 2007-2015

20072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-PRMDHN 2007-2015

20072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-TRMDHN 2007-2015

20072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-HRMDY 2007-2015

20072008200920102011201220132014

DLX 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-HRMSY 2007-2015

20072008200920102011201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-HRPSY 2007-2015

20072008200920102011201220132014

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-HRMDH 2007-2015

20072008200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN26L-HRMDK 2007-2015

20072008200920102011201220132014

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-HRMSK 2007-2015

20072008200920102011201220132014

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KUN35L-PRMSHM 2008-2015

2008200920102011201220132014

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN26L-PRMSKG 2008-2015

2008200920102011201220132014

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KUN35L-PRMDHM 2009-2015

200920102011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-TRMRYM3 2010-2015

20102011201220132014

STD 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-PRMDHF 2011-2015

2011201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-CRMDH 2012-2015

201220132014

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRPSYF 2012-2014

20122013

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN36L-HRMDK 2013-2013

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 KUN10L-TRMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN25L-PRMDHV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 TGN16L-PRPDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KUN25L-PRMDHL 2005-2012

2005200620072008200920102011

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-PRMDHL 2005-2012

2005200620072008200920102011

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-TRMDHL 2005-2012

2005200620072008200920102011

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN35L-TRMDHL3 2005-2012

2005200620072008200920102011

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN36L-TRMDKL 2006-2012

200620072008200920102011

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN36L-TRMDKL3 2006-2012

200620072008200920102011

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN36L-PRMDKG 2005-2011

200520062007200820092010

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN36L-TRMDKG 2005-2011

200520062007200820092010

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN15L-PRMDK 2005-2010

20052006200720082009

DLX 1TRFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN15L-TRMDK 2005-2010

20052006200720082009

DLX 1TRFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KUN15L-CRMDHW 2006-2010

2006200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-CRMDHW3 2006-2010

2006200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-PRMDHW 2006-2010

2006200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-PRMDHW3 2006-2010

2006200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-TRMDHW 2006-2010

2006200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-TRMDHW3 2006-2010

2006200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-CRMDHW 2006-2010

2006200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-CRMDHW3 2006-2010

2006200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-CRMSHW 2006-2010

2006200720082009

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-BRMDHW 2007-2010

200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-BRMDHW3 2007-2010

200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-DRMDHW 2007-2010

200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-DRMDHW3 2007-2010

200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-BRMDHW 2007-2010

200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-BRMDHW3 2007-2010

200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-DRMDHW 2007-2010

200720082009

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 TGN26L-PRPSKG 2008-2010

20082009

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-TRMDKG 2008-2010

20082009

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-TRMDKG3 2008-2010

20082009

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN36L-PRMSKG 2008-2010

20082009

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 GGN25L-PRASKG 2009-2010

2009

SR 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN36L-PRPDKG 2009-2010

2009

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN36L-PRPSKG 2008-2009

2008

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 KUN15L-PRMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN15L-TRMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KUN15L-TRMDYV3 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 TGN10L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 1TRFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN11L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN15L-PRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 1TRFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN15L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 1TRFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-PRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-PRMSKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-TRMDKV3 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN16L-TRMSKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN26L-PRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN26L-PRPDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TGN26L-TRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN26L-TRMDKL3 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN36L-PRPSKM 2005-2008

200520062007

SR 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 TGN36L-TRMDKG3 2005-2008

200520062007

DLX 2TRFE2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
213 KUN25L-PRMDHW 2006-2007

2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-PRMDHW3 2006-2007

2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-PRMSHW 2006-2007

2006

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-TRMDHW 2006-2007

2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-TRMDHW3 2006-2007

2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-DRMDHW3 2007-2007

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN25L-DRMSHW 2007-2007

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-DRMSYW 2007-2007

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-CRMDYW 2006-2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-CRMDYW3 2006-2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-PRMDYW 2006-2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-PRMDYW3 2006-2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-PRPSHW 2006-2006

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-TRMDYW 2006-2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN15L-TRMDYW3 2006-2006

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRMSYW 2006-2006

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KUN26L-PRPSYW 2006-2006

SR 1KDFTV3000CC DIESEL TURBO مشاهده
0 LN141L-TRMDSV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
0 LN166L-PRMDSV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
0 RZN142L-TRMDSV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 1RZ2000CC مشاهده
0 RZN144L-TRMDKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 RZN144L-TRMSKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

SR 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 RZN147L-PRMDSV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 1RZ2000CC مشاهده
0 RZN147L-TRMDSV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 1RZ2000CC مشاهده
0 RZN149L-PRMDKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 RZN149L-PRMSKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

SR 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 RZN149L-TRMSKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

SR 3RZFE2700CC EFI مشاهده
20 RZN169L-PRMDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 RZN169L-TRMDKV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 LN145L-PRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN145L-TRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN145L-TRMDS3 MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN166L-PRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 LN166L-TRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 LN171L-CRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 LN191L-PRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 RZN142L-TRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 1RZ2000CC مشاهده
213 RZN147L-PRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 1RZ2000CC مشاهده
213 RZN147L-TRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 1RZ2000CC مشاهده
213 RZN148L-PRMDK MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN148L-TRMDK MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN168L-PRMDK MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN168L-TRMDK MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN193L-PRMDK MANUAL TRANSMISSION 2000-2005

20002001200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 LN166L-PRMSS MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

SR 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 RZN148L-PRMSK MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

SR 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN154L-CRMDK MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZN168L-PRMSK MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

SR 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN169L-PRMSK MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

SR 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZN169L-TRMDK MANUAL TRANSMISSION 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZN148L-PRMDKL MANUAL TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN148L-TRMDKL MANUAL TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN148L-TRMDKL3 MANUAL TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN149L-PRPDKL AUTOMATIC TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZN149L-TRPDKL AUTOMATIC TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZN168L-PRMDKL MANUAL TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN168L-PRMSKL MANUAL TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

SR 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN168L-TRMDKL3 MANUAL TRANSMISSION 2002-2005

200220032004

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
8900123 RZN169L-PRMDK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2005

2001200220032004

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 LN145L-PRMDST MANUAL TRANSMISSION 2000-2004

2000200120022003

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN155L-TRMDST MANUAL TRANSMISSION 2000-2004

2000200120022003

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 KZN205L-PRMST MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR5 1KZTE3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KZN205L-PRMVT MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SRV 1KZTE3000CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LN205L-PRMDS MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 5L3000CC DIESEL مشاهده
213 LN205L-PRMSS MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR5 5L3000CC DIESEL مشاهده
213 LN205L-TRMDS MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 5L3000CC DIESEL مشاهده
213 LN200L-PRMDS MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 5L3000CC DIESEL مشاهده
213 LN200L-PRMVS MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SRV 5L3000CC DIESEL مشاهده
213 LN200L-TRMRS MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

STD 5L3000CC DIESEL مشاهده
213 RZN200L-PRMDK MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZN200L-TRMDK MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 LN145L-PRMSST MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 KDN145L-PRMDYW3 MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN145L-PRMSYW MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN145L-TRMDYW MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN145L-TRMDYW3 MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN150L-CRMDYW MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN150L-CRMSYW MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN150L-CRMSYW3 MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN165L-PRMDYW MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN165L-PRMDYW3 MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN165L-PRMSYW MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN165L-TRMDYW MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN165L-TRMDYW3 MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN170L-CRMDYW MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

DLX 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN170L-CRMSYW MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN170L-CRMSYW3 MANUAL TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 KDN190L-PRPSYW AUTOMATIC TRANSMISSION 2001-2004

200120022003

SR 2KDFTV2500CC DIESEL TURBO مشاهده
213 RZN148L-TRMDK3 MANUAL TRANSMISSION 2000-2002

20002001

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN149L-PRPDK AUTOMATIC TRANSMISSION 2000-2002

20002001

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
213 RZN149L-TRPDK AUTOMATIC TRANSMISSION 2000-2002

20002001

DLX 3RZFE2700CC EFI مشاهده
0 LN146L-PRMDSV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
0 RZN144L-TRMDUV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN144L-TRMSUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

SR 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN149L-PRMDUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN149L-PRMSUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

SR 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN149L-TRMSUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

SR 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN169L-PRMDUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
0 RZN169L-TRMDUV 8FC:ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2001

1997199819992000

DLX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
213 LN107L-PRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 LN107L-PRMSS MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

SR5 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 LN107L-TRMRS MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

STD 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 LN107L-TRMSS MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

SR5 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 LN86L-PRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 LN86L-TRMDS MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 LN86L-TRMRS MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

STD 3L2800CC DIESEL مشاهده
213 RZN149L-PRMDU MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
213 RZN149L-TRMDU MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
213 RZN154L-CRMDU MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
213 RZN169L-PRMDU MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
213 RZN169L-TRMDU MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
213 LN145L-PRMDSW MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN145L-PRMDSW3 MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN145L-PRMSSW MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

SR 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN145L-TRMDSW MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN145L-TRMDSW3 MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN150L-CRMDSW MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN150L-CRMDSW3 MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2L2400CC DIESEL مشاهده
213 LN165L-PRMDXW MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2LT2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LN165L-PRMDXW3 MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2LT2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LN165L-PRMSXW MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

SR 2LT2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LN165L-TRMDXW MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2LT2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LN165L-TRMDXW3 MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2LT2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LN170L-CRMDXW MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2LT2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LN170L-CRMDXW3 MANUAL TRANSMISSION 2000-2001

2000

DLX 2LT2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 LN190L-PRPSXW AUTOMATIC TRANSMISSION 2000-2001

2000

SR 2LT2400CC DIESEL TURBO مشاهده
213 RZN149L-PRMSU MANUAL TRANSMISSION 2000-2000

SR 3RZF2700CC CBR DOHC مشاهده
213 RZN168L-PRMDKW MANUAL TRANSMISSION 2000-2000

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
213 RZN173L-CRMDKW MANUAL TRANSMISSION 2000-2000

DLX 2RZFE2400CC EFI مشاهده
2100122 RN90L-CRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1992-1997

19921993199419951996

DLX 22R2400CC مشاهده
2100122 RN90L-CRMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1992-1997

19921993199419951996

SR5 22R2400CC مشاهده
2100122 YN81L-TRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3Y2000CC مشاهده
2100122 YN86L-PRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 3Y2000CC مشاهده
2100122 YN86L-PRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3Y2000CC مشاهده
2100122 YN86L-TRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 3Y2000CC مشاهده
2100122 YN86L-TRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3Y2000CC مشاهده
2100122 RN105L-TRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 22R2400CC مشاهده
2100122 LN81L-TRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3L2800CC DIESEL مشاهده
2100122 LN86L-TRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

STD 3L2800CC DIESEL مشاهده
2100122 RN80L-TRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 22R2400CC مشاهده
2100122 RN85L-PRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

DLX 22R2400CC مشاهده
2100122 RN85L-PRMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1991-1997

199119921993199419951996

SR5 22R2400CC مشاهده
2100122 RN85L-TRMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1990-1991

1990

SR5 22R2400CC مشاهده
2100122 RN105L-PRMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1991

198819891990

DLX 22R2400CC مشاهده
2100122 RN135L-GKMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1989-1991

19891990

SR5 22R2400CC مشاهده
2100122 LN86L-PRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1990-1991

1990

STD 3L2800CC DIESEL مشاهده
2100122 RN125L-GKMDSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1989-1991

19891990

DLX 22R2400CC مشاهده
2100122 RN80L-TRMSSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1990-1991

1990

SR5 22R2400CC مشاهده
2100122 YN81L-TRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 3Y2000CC مشاهده
2100122 YN86L-PRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 3Y2000CC مشاهده
2100122 YN86L-TRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 3Y2000CC مشاهده
2100122 RN80L-TRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 22R2400CC مشاهده
2100122 RN85L-PRKRSV 4F:MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1988-1990

19881989

STD 22R2400CC مشاهده