هایس
هایس
کد مدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:

کاتالوگ خودرو

pr کد مدل: گیربکس: سال: تیپ: موتور: عملیات
0 KDH200L-SBMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

STD 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KDH202L-REMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

STD 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KDH212L-JEMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2013

2006200720082009201020112012

STD 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KDH222L-LEMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

STD 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 KDH222L-LEMNYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

GL 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 TRH201L-SBMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

STD 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH201L-SRMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

STD 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH203L-REMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

STD 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH203L-REPDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2013

20112012

STD 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH213L-JEMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2013

2006200720082009201020112012

STD 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH213L-JEPDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2013

20112012

STD 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH221L-MBMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

STD 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH223L-LEMDKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

STD 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH223L-LEMNKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2013

20052006200720082009201020112012

GL 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH223L-LEPDKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2013

20112012

STD 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 TRH223L-LEPNKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2013

20112012

GL 2TRFE:2700CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 KDH200L-SRMDYV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2007

20052006

STD 2KDFTV:2500CC DIESEL TURBO مشاهده
0 LH172L-SBMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2004

2000200120022003

STD 5L:3000CC DIESEL مشاهده
0 LH174L-BRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2004

2000200120022003

STD 5L:3000CC DIESEL مشاهده
0 RZH113L-RBMREV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2004

200120022003

STD 2RZE:2400CC EFI مشاهده
0 RZH113L-RBMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2004

19992000200120022003

STD 2RZ:2400CC مشاهده
0 RZH113L-SBMREV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2004

200120022003

STD 2RZE:2400CC EFI مشاهده
0 RZH113L-SBMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2004

19992000200120022003

STD 2RZ:2400CC مشاهده
0 RZH113L-SRMREV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2004

200120022003

STD 2RZE:2400CC EFI مشاهده
0 RZH113L-SRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2004

19992000200120022003

STD 2RZ:2400CC مشاهده
0 RZH115L-BRMREV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2004

200120022003

STD 2RZE:2400CC EFI مشاهده
0 RZH115L-BRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2004

19992000200120022003

STD 2RZ:2400CC مشاهده
0 RZH105L-BFMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2001

19992000

STD 2RZ:2400CC مشاهده
0 LH113L-SBMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2000

1999

STD 3L:2800CC DIESEL مشاهده
0 LH115L-BRMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2000

1999

STD 3L:2800CC DIESEL مشاهده
0 LH105L-BFMRSV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1993-1995

19931994

STD 3L:2800CC DIESEL مشاهده